Sangtakieng.com

๓ 

Lifting Equipment Engineering Knowledge and Operations
ตอนที่สาม อุปกรณ์ช่วยยกและการใช้อุปกรณ์ช่วยยก
 
งานเขียน เรียบเรียงและนำเสนอ : รณรงค์ แสงตะเกียง 
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 
e-mail : sangtakieng@gmail.com  mobile 093 7719222
 
 
กำลังอยู่ในระหว่างปรับปรุงข้อมูล ณ ช่วงเวลานี้หากท่านต้องการข้อมูล กรุณาขอได้ฟรีที่ e-mail : sangtakieng@gmail.com 

 
       
 

 
อุปกรณ์ช่วยยกคืออะไร
อุปกรณ์ช่วยยกคืออุปกรณ์ที่ใช้ร่วมในการโยงยึดชิ้นงาน โยงยึดวัสดุหรือโยงยึดสินค้า โดยมีเจตนาเพื่อเคลื่อนที่ให้ของทีถูกยกแขวนลอยไปกับชุดตะขอของเครน ในลักษณะการทำงานยก-ย้ายและวาง ทั้งนี้ต้องไม่หมายรวมถึงตัวเครนและอุปกรณ์ส่วนควบของเครน หากอธิบายอย่างง่ายก็คือเป็นอุปกรณ์โยงยึดของซึ่งอยู่ใต้ตะขอยกของเครนนั่นเอง
 

 
เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย จะแบ่งอุปกรณ์ช่วยยกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
 • อุปกรณ์ช่วยยกที่เป็นมาตรฐาน (Standard Lifting Equipment)
 • อุปกรณ์ช่วยยกที่สร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน (Non Standard Lifting Equipment)

 
อุปกรณ์ช่วยยกที่เป็นมาตรฐาน (Standard Lifting Equipment)
เป็นอุปกรณ์ที่ผู้ผลิต, ผลิตขึ้นตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล มีมาตราฐานสากลรองรับ ใช้งานทั่วไปในงานโยงยึดขนย้ายหนัก เช่นโซ่ รอกโซ่ กัลวาไนท์สลิง สลิงอ่อนเส้นใยสังเคราะห์ ตะขอสลัก ตะขอยก แฮมเมอร์ล็อค มาสเตอร์ลิงค์ อายโบลท์ เพลทแคลมป์ ฯลฯ เป็นต้น
การนำอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ในหน่วยงาน ให้ปฏิบัติดังนี้ :
 • เลือกค่าพิกัดการรับแรงให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ที่ตัวอุปกรณ์จะแสดงค่าการรับแรงเอาไว้ (SWL-Safe Working Load, WLL-Working Load Limit)
 • ต้องมีใบรับรองการใช้งาน (Certificate) จากบริษัทผู้ผลิต
 • ต้องจัดทำทะเบียนควบคุม การนำมาใช้งาน การตรวจสอบตรวจสภาพตามช่วงเวลาและการทิ้งทำลายหลังจากหมดสภาพใช้งาน, รายละเอียดและการบริหารจัดการอุปกรณ์ช่วยยก จะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อถัดไป

 
อุปกรณ์ช่วยยกที่สร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน (Non Standard Lifting Equipment)
อุปกรณ์กลุ่มนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะกับสภาพการยก โดยหลักๆ มาจากสองเหตุผลคือเหตุผลทางด้านวิศวกรรมฯ และเหตุผลทางด้านบริหารจัดการความปลอดภัย ตัวอย่างเช่นเครื่องขาหนีบยกเหล็กม้วน (Coils Tong), ตะขอตัวซียกเหล็กม้วน (Coils C-Hook), บีมยกลูกกลิ้ง (Lifting Beam), บีมยกชิ้นงานทีมีลักษณะเฉพาะ (Specific Lifting Beam) ฯลฯ เป็นต้น
ลักษณะทางกายภาพหรือรูปร่างภายนอกของอุปกรณ์กลุ่มนี้ มีรูปทรงหลากหลายแตกต่างกันออกไปตามลักษณะใช้งาน การนำมาใช้ฯ ให้คำนึงถึงและให้ยึดแนวปฏิบัติดังนี้ :
 • ต้องออกแบบอุปกรณ์ และลงนามรับรองแบบฯ โดยวิศวกรเครื่องกล กว.สามัญ
 • หลังจากสร้างอุปกรณ์แล้วเสร็จ ต้องตรวจสอบ & ทดสอบรอยเชื่อมยึดด้วยวิธีทดสอบแบบไม่ทำลาย (NDT-Nondestructive Testing) หรือวิธีการอื่นใดที่วิศวกรผู้ออกแบบกำหนด
 • ต้องจัดทำทะเบียนควบคุม การนำมาใช้งาน การตรวจสอบตรวจสภาพตามช่วงเวลาและการทิ้งทำลายหลังจากหมดสภาพใช้งาน

 
ความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์ช่วยยก
มีสามองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานปฏิบัติการในการใช้อุปกรณ์ช่วยยก
 • ระบบปลอดภัย (System Safety)-คือการนำหรือการสร้างเอกสารที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนงานปฏิบัติการ ตัวอย่างเช่นกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครนและอุปกรณ์ช่วยยกและบังคับใช้ในหน่วยงาน, มีคู่มือคำแนะนำ, ใบตรวจสอบ ฯลฯ เป็นต้น
 • คนปฏิบัติงานปลอดภัย (People Safety)-ผู้ปฏิบัติงานผ่านการฝึกอบรมและผ่านประเมินความรู้และความสามารถโดยฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการใช้เครนและอุปกรณ์ช่วยยก ภายใต้คำแนะนำของพี่เลี้ยง 30 ชั่วโมง โดยช่วงเวลาหนึ่งเดือนต้องเก็บระยะเวลาฝึกให้ได้ 30 ชั่วโมง, อธิบายโดยง่าย People Safety คือผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้และมีความสามารถนั่นเอง /ความรู้อาจได้จาการอ่าน-ฟัง-พูดคุย ทั้งนี้มักถือว่าการผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมจากวิทยากรดูจะมีหลักเกณฑ์ชัดเจนกว่า ส่วนความสามารถก็ได้จาการฝึกปฏิบัติจริง, การนั่งเรียนในห้องเกี่ยวกับเครนและอุปกรณ์ช่วยยก ทำให้คนมีความรู้ได้แต่ทำให้คนมีความสามารถไม่ได้
 • อุปกรณ์ช่วยยกและสถานที่ทำงานปลอดภัย (Plant and Equipment Safety)-ต้องมีการบ่งชี้และควบคุมอันตรายพื้นที่ปฏิบัติงาน ส่วนอุปกรณ์ช่วยยกต้องได้มาตรฐานและมีการตรวจสอบตรวจสภาพ ไม่นำอุปกรณ์ฯ ที่มีตำหนิมากกว่าค่ายอมรับมาใช้งาน

 
 

 
การตรวจสภาพอุปกรณ์ช่วยยก
 
 1. สลิงเหล็กเคลือบกัลวาไนท์ Wire Rope : คลิ๊กตรงนี้
 2. สลิงเส้นใยสังเคราะห์ Synthetic Sling : คลิ๊กตรงนี้
 3. ชุดโซ่ยก Chain Sling คลิ๊กตรงนี้
 4. ตะขอยก Hooks : คลิ๊กตรงนี้
 5. แช็คเคิล Shackles : คลิ๊กตรงนี้
 6. ฮายโบลท์ Eye Bolt : คลิ๊กตรงนี้
 7. เร่งเกลียว Turn Buckles : คลิ๊กตรงนี้
 8. รอกโซ่ Chain Block : คลิ๊กตรงนี้
 9. บีมยก Lifting Beam : คลิ๊กตรงนี้
 10. ถังหูหิ้วรับแรง หรือกระเช้าหูหิ้ว Work Box : คลิ๊กตรงนี้

 

ติดต่องานฝึกอบรม  แปลเอกสารเซฟตี้  งานที่ปรึกษาการจัดทำระบบฯ : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด  Tel 093-7719222  E-mail : sangtakieng@gmail.com

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก ตอนที่หนึ่ง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปั้นจั่น (เครน) : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สอง ปั้นจั่น (เครน) รางเลื่อนเหนือศีรษะ : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สี่ วิธีตรวจสภาพเครนก่อนใช้งานประจำวัน : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่ห้า วิธีภาวะเสี่ยง วิธีควบคุมอันตรายในงานเครน : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่หก การทำแผนขนย้าย Handling Plan : คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 27 คน
 สถิติเมื่อวาน 292 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3895 คน
29094 คน
348390 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong