Sangtakieng.com

overhead crane operations
ตอนที่สี่ วิธีลดภาวะเสี่ยง วิธีควบคุมอันตรายในงานเครน
งานเขียน เรียบเรียงและนำเสนอ : รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง
 e-mail : sangtakieng@gmail.com  mobile 093 7719222
 

 

วิธีที่หนึ่ง-งานที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครนขนย้ายหรือลักษณะงานที่ไม่เหมาะกับการขนย้ายด้วยเครน, ให้ปฏิเสธการใช้เครน (Eliminate the process altogether) ตัวอย่างเช่น

 • งานขนย้ายของน้ำหนัก 10-15 กิโลกรัม ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้เครน ให้ปฏิเสธการใช้เครนและใช้เครื่องมืออื่นขนย้าย เช่นให้ใช้รถเข็นแทน ใช้แฮนด์ลิฟท์ (Handlift)
 • ถังขนย้ายวัสดุหรือชิ้นงานขนาดเล็กซึ่งออกแบบให้ขนย้ายด้วยโฟร์ค-ลิฟท์หรือ ออกแบบให้ขนถ่ายด้วยจักกลอื่น ไม่เหมาะกับการขนถ่ายด้วยเครน ให้ปฏิเสธการใช้เครน ฯลฯ

วิธีที่สอง-กรณีหน่วยงานมีจักรกลขนถ่ายหลายประเภท หากจักรกลอื่นอันตรายน้อยกว่า ให้พิจารณาใช้จักรกลนั้นแทนฯ (Substitute another process) เช่นใช้รถรางเลื่อน ใช้สายพานลำเลียง เป็นต้น

      

วิธีที่สาม-แบ่งแยกการทำงานระหว่างเครนกับคน (Isolate the Hazards)
 • ออกแบบทางเดินในเขตโรงงานไม่ให้ร่วมพื้นที่กับเครน
 • กรณีจำเป็นต้องมีทางเดิน (Walk way) บนพื้นที่ใต้รางเครน, หากเป็นไปได้ให้ ควรมีแผงป้องกันการชน
 • ให้กำหนดพื้นที่ ซึ่งเครนกำลังทำงาน เป็นพื้นที่เสี่ยงอันตราย,ห้ามเข้า
 • ใช้รั้วแข็งแบ่งแยกการทำงานระหว่างคนกับเครน
 • สำหรับงานที่ทำเป็นครั้งคราว (One off jobs) เช่นงานซ่อม สร้าง ฯลฯ ให้ใช้วิธีปิดกั้นพื้นที่แบบชั่วคราว
 • สีเส้นขอบของ Walkway ต้องเป็นสีโทนสว่าง สะท้อนแสง พนักงานขับเครนสังเกตเห็นได้ชัดเจน
 • ตัวเครนและอุปกรณ์ส่วนควบ ต้องได้มาตรฐาน ใช้สะดวกและเหมาะสมกับลักษณะงาน ฯลฯ

วิธีที่สี่-ควบคุมอุบัติเหตุโดยใช้วิธีการบริหารจัดการ (Administrative Controls)
 • ต้องมีข้อกำหนด ให้รักษาสภาพของอุปกรณ์ช่วยยก ต้องมองเห็นได้ชัดเจน หากเก่าคร่ำคร่า ให้ทาสีใหม่
 • ช่องประตู หน้าต่าง ซึงบางเวลาแสงอาทิตย์ส่องเข้าตาผู้ควบคุมเครน ควรออกแบบให้ปิดเปิดได้โดยสะดวก
 • ผู้ควบคุมเครนต้องผ่านการฝึกอบรม ภาคทฤษฏีเชิงปฏิบัติการ และฝึกภาคปฏิบัติ 30 ชั่วโมง, ก่อนออกใบอนุญาตให้ควบคุมเครน ผู้ควบคุมเครน ต้องผ่านการตรวจสุขภาพและสายตา, หากสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียงให้ตัดแว่นเพื่อปรับสภาพการมองเห็น 
 • มีความรู้-ความสามารถตามที่หน่วยงานฯ กำหนดและให้ทวนสอบรักษาระดับความสามารถ
 • ต้องทำประเมินความเสี่ยงสำหรับกิจกรรมที่ต้องทำงานร่วมกับเครน 
 • กรณีทำงานหลายคนหรือทำงานมากกว่าหนึ่งกิจกรรมในพื้นที่เดียวกัน พนักงานต้องมีส่วนร่วมในการควบคุมอุบัติเหตุเช่นร่วมประชุมสั้นๆ ก่อนเริ่มงาน
 • ต้องตรวจติดตามความปลอดภัยและรายงานอุบัติการณ์ 
 • มีการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัย (Exclusion Zone) และห้ามเข้าเช่น พื้นที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ พื้นที่ขนสินค้าขึ้นลงรถบรรทุก
 • มีแผนตรวจซ่อมบำรุง และรักษาสภาพเครนตามแผนฯ (ที่มาของแผน : จากคู่มือประจำเครื่องจักร และตามที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกำหนด

Note-แผนซ่อมบำรุงต้องกำหนดระยะเวลาที่จะต้องตรวจสอบ รักษาสภาพเช่นทุกสามเดือน, ทุกการทำงานครบรอบ 1600 ชั่วโมง และรายการที่ต้องตรวจสอบ ซ่อมหรือรักษาสภาพแต่ละช่วงเวลา

        
      
พนักงานควบคุมเครนต้องผ่านการตรวจสภาพทางกาย ทางสายตาและผ่านการฝึกอบรมทั้งทฤษฏีเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติจริงภาคสนาม ก่อนอนุญาตให้เป็นผู้ควบคุมเครน

วิธีที่ห้า-ควบคุมอุบัติเหตุโดยใช้วิธีทางวิศวกรรม (Engineering a Solution)
 • สีเส้นขอบของ Walkway ต้องเป็นสีโทนสว่าง สะท้อนแสง พนักงานขับเครนสังเกตเห็นได้ชัดเจน
 • ตัวเครนและอุปกรณ์ส่วนควบ ต้องได้มาตรฐาน ใช้สะดวกและเหมาะสมกับลักษณะงาน 
 • ขณะเครนเคลื่อนที่ ต้องมีสัญญาณเตือนอันตรายเช่น สัญญาณเสียง สัญญาณไฟวับวาบ ฯลฯ
 • ส่วนที่เป็นอุปกรณ์ช่วยยก ซึ่งมีโอกาส กระแทกชนกับคน ต้องมีสีโทนสว่างสะท้อนแสง คาดแถบเฉียงสลับสี

วิธีที่หก-ในพื้นที่เดียวกัน ไม่อนุญาตให้เครนทำงานร่วมกับจักรกลเคลื่อนที่อื่น โดยไม่มีการควบคุมอุบัติเหตุ (It is unacceptable for Cranes on the same runway to collide) : กรณีมี Mobile Equipment อื่นทำงานร่วมด้วยในพื้นที่เดียวกัน ต้องมี การวิเคราะห์อันตรายและกำหนดมาตรการควบคุมอย่างเพียงพอ และอย่าลืมต้องใช้ระบบขออนุญาตเข้าทำงาน PTW-Permit to Work


ติดต่องานฝึกอบรม  แปลเอกสารเซฟตี้  งานที่ปรึกษาการจัดทำระบบฯ : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด  Tel 093-7719222  E-mail : sangtakieng@gmail.com 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก ตอนที่หนึ่ง    : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สอง ปั้นจั่น (เครน) รางเลื่อนเหนือศีรษะ : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สาม วิธีตรวจสภาพเครน (ปั้นจั่น) ก่อนใช้งานประจำวัน : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่ห้า การทำแผนขนย้าย Handling Plan : คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 28 คน
 สถิติเมื่อวาน 184 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3245 คน
64970 คน
384266 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong