Sangtakieng.com

 

 
Course Outlines
การบริหารจัดการและการกำกับดูแลผู้รับเหมา หลักสูตร 6:30 Hrs
Contractors Supervising and Management

ความเข้าใจเบื้องแรกเกี่ยวกับผู้รับเหมา

 • การคิดเชิงระบบ (system approaching) สำหรับการกำกับดูแลและบริหารจัดการผู้รับเหมา
 • กระบวนการทำงานโดยใช้ผู้รับเหมา
 • ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับผู้รับเหมา ประเภทและลักษณะงานของผู้รับเหมา
 • องค์ประกอบที่ต้องกำกับดูแลด้านความปลอดภัย

คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่พร้อมปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ
 • หลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถของผู้รับเหมา ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
 • วิธีบริหารจัดการ การกำกับดูแลผู้รับเหมาโดยทางตรงและทางอ้อม
 • การกำกับดูแลระบบปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานและกำกับดูแลเกี่ยวกับ เครื่องมือ เครื่องมือกล เครื่องจักร ฯลฯ และเทคนิคปิดกั้นควบคุมพื้นที่อันตราย

การสื่อสารและวิธีกำกับดูแลผู้รับเหมาโดยใช้วิธีตรวจติดตามความปลอดภัยและการให้รายงานผลปฏิบัติงานจากภาคสนาม 
 • วิธีสื่อสารและประเภทของการตรวจความปลอดภัย
 • การวางแผน การเตรียมการ เทคนิคตรวจติดตามความปลอดภัย
 • การรายงานผลจากภาคสนามและการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อกำกับดูแลและบริหารจัดการเพื่อควบคุมอุบัติเหตุ ลดอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพงานปฏิบัติการ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการและกำกับดูแลผู้รับเหมา

ทดสอบและประเมินผลหลักสูตร หลังการฝึกอบรม

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 27 คน
 สถิติเมื่อวาน 184 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3244 คน
64969 คน
384265 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong