Sangtakieng.com

working at heights safety engineering
วิศวกรรมความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง
ตอนที่หนึ่ง (๑.๑) ที่สูงและความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง
 
งานเขียน เรียบเรียงและนำเสนอ : รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 
e-mail : sangtakieng@gmail.com mobile 093 7719222
 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA)
อบรม สัมมนา งานที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน 
e-mail : sangtakieng@gmail.com  mobile 093 7719222
 

หัวข้อที่นำเสนอ
 

ตอนที่หนึ่ง (๑.๑) ที่สูง ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง : นำเสนอหน้านี้

ตอนที่หนึ่ง (๑.๒) ที่สูง ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สอง กระเช้ายกคนและกระเช้ากอนโดลา : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สาม รถกระเช้าและการใช้รถกระเช้าอย่างปลอดภัย : คลิ๊กตรงนี้ 
ตอนที่สี่ ม้ายืน บันไดและการใช้งานอย่างปลอดภัย : คลิ๊กตรงนี้ 
ตอนที่ห้า อุปกรณ์ป้องกันการตกระบบสายรั้งและงานเชือกโรยตัว : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่หก อุปกรณ์ลดความรุนแรงจากการตก : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่เจ็ด การควบคุมของตกและวิธีปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน : คลิ๊กตรงนี้ 
ไปยังเมนู หลักสูตรที่ฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้   

ที่สูงและความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง ตอนที่ ๑.๑
 
งานเสี่ยงอันตรายสูงสำหรับอุตสาหกรรมบนบก แต่ละสถานประกอบกิจการอาจจำแนกแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้โดยนำหลักคิดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมเป็นตัวตั้ง หมายความว่ากระบวนการทำงานที่ต่างกัน อันตรายก็ต่างกันไปด้วย จากการเก็บข้อมูลภาคสนามและนำมาพิจารณาผสมรวมกับศาสตร์ทางด้านวิชาการ พบว่ามีงานเสี่ยงอันตรายหลายประเภท หากคัดแค่เพียงเจ็ดประเภทแรกจะได้ดังนี้ 
 
 • การการทำงานที่อับอากาศ safe working in confined spaces
 • ทำงานความร้อนและประกายไฟ hot work safety
 • ทำงานบนที่สูง working at heights
 • งานนั่งร้าน ติดตั้งรื้อถอน ตรวจและใช้นั่งร้าน working & access scaffolds
 • การทำงานกับไฟฟ้าแรงสูง high voltage safety
 • งานขุดเจาะพื้นในเขตเครื่องจักรโรงงาน floor excavation
 • งานขนถ่ายวัสดุโดยใช้จักรกลเคลื่อนที่ heavy handling safety
 
จะเห็นได้ว่า การทำงานบนที่สูงเป็นหนึ่งในเจ็ดของงานเสี่ยงอันตรายสูง ฉะนั้นมาตรการเชิงป้องกันขั้นพื้นฐานคือต้องขออนุญาตทำงาน (work permit, permit to work) และขั้นตอนทำงานของเอกสารขออนุญาตทำงานต้องทำประเมินความเสี่ยง (risk assessment) ร่วมด้วยเสมอ นอกจากมาตรการป้องกัน หากมีผู้ประสบเหตุก็ต้องมีมาตรการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพไว้รองรับเอาไว้ด้วย 
 
 

ที่สูง การทำงานบนที่สูงและหกศาสตร์วิชาเพื่อทำงานบนที่สูง
 
ที่สูงคือที่ทำงานซึ่งอยู่สูงจากพื้นดิน พื้นอาคารหรือสูงจากส่วนล่างสุดของหลุมซึ่งผู้ปฏิบัติงานอาจพลัดตกลงไปได้ หากสถานประกอบกิจการใดซึ่งประกอบกิจการโดยถูกกฎหมายและมีระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กำหนดเป็นอย่างอื่น ก็ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดนั้น 
การทำงานบนที่สูงมีหกศาสตร์วิชา (hierarchy of working at heights) โดยให้พิจารณาเลือกวิธีทำงานจากลำดับความปลอดภัย ก่อนหลังดังนี้

 
 
การทำงานบนพื้น แบ่งการประยุกต์ใช้ออกเป็นสองลักษณะ ลักษณะแรกคือพิจารณาใช้เครื่องมือที่ช่วยให้ทำงานบนที่สูงได้ โดยคนสามารถยืนทำงานบนพื้นล่าง เช่นงานทาสีผนังอาคาร เลือกใช้ด้ามลูกกลิ้งยาวเพื่อให้ยืนทาสีจากพื้นได้ ใช้ไม้ง่ามยาวหยิบของน้ำหนักเบาที่แขวนบนผนังขึ้นลง ฯลฯ เป็นต้น 
 
อีกลักษณะคือให้พิจารณาขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของกิจกรรม ว่ามีขั้นตอนย่อย ใดบ้างที่สามารถทำบนพื้นได้ หากทำได้ก็ให้ทำขั้นตอนย่อยๆ นั้นเพื่อลดเวลาการทำงานบนที่สูงให้สั้นลง อันตรายจากสภาพแวดล้อมการทำงานบนที่สูงก็จะลดลงไปด้วย ตัวอย่างเช่นงานตกแต่งชิ้นงานก่อนประกอบ ชิ้นส่วนขนาดเล็กที่สามารถประกอบให้แล้วเสร็จกับชิ้นงานหลักก่อนที่จะใช้จักรกลยกเคลื่อนย้ายขึ้นไปประกอบติดตั้งบนที่สูง ฯลฯ หากเป็นไปไม่ได้ที่จะทำงานบนพื้น เนื่องจากเมื่อพิจารณาแล้ว ไม่มีขั้นตอนใดเลยที่ทำได้ ก็ให้เลือกศาสตร์วิชาการทำงานบนที่สูงลำดับที่สองคือทำงานบนเพลทฟอร์มถาวร permanence platform เป็นอันดับเลือกถัดไป 

 
 
เพลทฟอร์มถาวรเป็นงานออกแบบทางด้านวิศวกรรม ซึ่งมีค่าพิกัดเผื่อความปลอดภัยของโครงสร้าง ผ่านการทำประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ใช้วิชาการทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและวิศวกรรมความปลอดภัยร่วมด้วย วิธีสังเกตของผู้ปฏิบัติงานภาคสนามจะเห็นการติดตั้งที่แข็งแรงเช่นจับยึดด้วยโลหะ ใช้สลักยึด ใช้โบลท์น๊อตหรืองานเชื่อม อาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายวิธีร่วมกันก็ได้ เบื้องต้นที่สังเกตง่ายคือต้องมีแผงรั้วกันตก guard rail ซึ่งการออกแบบทางวิศวกรรมโดยใช้ค่ารับแรงด้านข้างไม่ต่ำกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม (๑๕๐๐ นิวตัน) คูณค่าพิกัดเผื่อความปลอดภัยเซฟตี้เฟกเตอร์ ๓.๕ เท่า แผงรั้วกันของตกมีสองแบบคือแบบทึบเรามักเรียกทับศัพท์ว่าแบริเออร์ barriers และอีกลักษณะจะเป็นรั้วโปร่ง มีท่อโลหะกันตกสองชั้นและมีแผงทึบกันของตกที่พื้นยืนด้วย
 
 • รั้วบน handrail ความสูง ๙๐-๑๑๐ เซนติเมตร
 • รั้วกลาง midrail ความสูง ๔๕-๕๕ เซนติเมตร
 • แผงทึบกันของตก toe board ความสูงขั้นต่ำ ๗ เซนติเมตร  
 
 
 
ด้วยการออกแบบและสร้างเพลทฟอร์มถาวร permanence platform มีต้นทุนสูงพอควร จึงมักจะสร้างเฉพาะพื้นที่ซึ่งต้องทำงานซ้ำๆ เท่านั้น งานที่ทำเป็นครั้งคราวมักไม่มี ฉะนั้นหากจะทำงานบนที่สูงและพื้นที่นั้นไม่มีเพลทฟอร์มถาวร ให้เลือกวิธีทำงานโดยใช้ศาสตร์ที่สามเป็นลำดับถัดไป 
 

 
ศาสตร์การทำงานบนที่สูงในลำดับนี้ มีสองเครื่องมือหลักคือกระเช้าและนั่งร้าน ทั้งสองเครื่องมือล้วนมีรายละเอียดที่เป็นข้อมูลจำเพาะ ข้อมูลทางด้านวิศวกรรมและข้อมูลทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัยเป็นจำนวนมาก ลำดับนี้จะกล่าวถึงความรู้ทั่วไปก่อน  
 
3.1 กระเช้า รถกระเช้า EWP, MEWP  

ความสูงของตัวคนมีข้อจำกัด ที่ทำงานซึ่งอยู่สูงกว่าระดับเท้ายืนมากกว่า ๒ เมตร ต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วย กระเช้าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เลือกใช้ได้ตามลักษณะงาน หากย้อนพิจารณาจะเห็นได้ว่าเป้าหมายคือคนต้องยืนบนกระเช้าซึ่งสามารถยกสูงขึ้นไปให้คนทำงานได้ ต้องมีแผงรั้วป้องกันไม่ให้คนตกลงไปด้านล่าง จากการศึกษาจะแบ่งกระเช้าออกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือกลุ่มที่มีกลไกยกกระเช้าได้เองเช่นรถกระเช้า กระเช้ากอนโดลา ลิฟท์ขนส่งชั่วคราวและอีกกลุ่มมีเพียงตัวกระเช้าเท่านั้น ต้องใช้เครื่องจักรต้นกำลังอื่นยกกระเช้าขึ้นไป ซึ่งส่วนมากจะใช้รถเครนยกขึ้นไป ลำดับนี้จะอธิบายรถกระเช้า 
 
รถกระเช้า elevated work platform
 
รถกระเช้าที่ขับเคลื่อนตัวรถตามแนวราบและขับเคลื่อนตัวกระเช้าให้เคลื่อนที่ด้วยต้นกำลังไฮดรอลิกส์มี ๔ แบบ คือรถกระเช้าแบบขากรรไกร รถกระเช้าแบบแขนตรง รถกระเช้าแบบแขนหักศอก ส่วนรถกระเช้าแบบเสากระโดงนั้นการเคลื่อนที่ตามแนวราบจะเข็ญด้วยแรงคน (scissor lift, telescopic boomlift, articulate boomlift and personal lift) ข้อจำกัดของต้นกำลังระบบไฮดรอลิกส์คือกลไกเคลื่อนที่ช้า การเคลื่อนที่ช้ายอมรับได้กับการเคลื่อนที่ของตัวกระเช้า แต่จะเป็นข้อจำกัดต่อการเคลื่อนที่ตัวรถบนพื้นราบ ฉะนั้นจึงได้พัฒนาและมีรถกระเช้าขึ้นมาอีกประเภทโดยนำกระเช้าแขนตรงหรือแขนหักศอกมาติดตั้งร่วมกับรถบรรทุก ทำให้เคลื่อนที่บนพื้นได้คล่องตัว รวดเร็ว เราเรียกรถกระเช้าแบบนี้ว่ารถกระเช้าแบบกระเช้าติดรถบรรทุก bucket truck /รถกระเช้ามีห้าแบบคือ  
 
 • รถกระเช้าแบบเสากระโดง personal lift
 • รถกระเช้าแบบขากรรไกร scissor lift
 • รถกระเช้าแบบแขนตรง telescopic boomlift
 • รถกระเช้าแบบแขนหักศอก articulate boomlift และ
 • รถกระเช้าแบบกระเช้าติดรถบรรทุก bucket truck  
 
 

กระเช้ายกคน man basket
 
กระเช้ายกคนจะมีเฉพาะกระเช้าคนยืนเท่านั้น หมายความว่าต้องใช้รถเครนหรือเรือเครนยกกระเช้าขึ้นไปเพื่อให้คนทำงานบนที่สูง ความปลอดภัยของการใช้กระเช้ายกคนจึงต้องมองถึงความพร้อมของเครน ของอุปกรณ์ช่วยยกที่นำมาใช้และความรู้ความสามารถของพนักงานบังคับเครนด้วย 
 
 • รถเครน เรือเครน ต้องมีเอกสาร ปจ.๒ ตามกฎหมาย
 • รถเครน เรือเครน ต้องผ่านการตรวจสภาพก่อนใช้งานประจำวันและมีบันทึกให้ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ผู้ที่ลงนามตรวจเครนต้องมี certificate
 • ผู้บังคับเครนต้องมี certificate และมีหลักฐานการอบรมทบทวนไม่เกินสองปี
 
ตัวกระเช้ายกคนจะมีข้อกำหนดเหมือนกับกระเช้าอื่นๆ เช่นของรถกระเช้า กระเช้ากอนโดลาและกระเช้าของลิฟท์ขนส่ง จึงจะกล่าวสรุปด้านท้ายอีกครั้งหนึ่ง การผลิตอาจทำได้จากสองเงื่อนไขคือ 
 
 1. สร้างและตรวจทดสอบตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล
 2. สร้างขึ้นเองตามความเหมาะสมใช้งาน กรณีนี้ต้องรับรองแบบโดยวิศวกร สร้างกระเช้าตามแบบและตรวจทดสอบโดยวิศวกร สำหรับการตรวจทดสอบแนวเชื่อมจะใช้น้ำยาแทรกซึมหรือวิธีทางวิศวกรรมอื่นใด ซึ่งประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าวิธีนี้ก็ได้
 
 


กระเช้ากอนโดลา gondola elevated work platform 
 
กระเช้ากอนโดลาเหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อทำงานบนผนังอาคารสูง ปล่องไฟ ปล่องปล่อยทิ้งก๊าซเสียหรือผนังสูงอื่นๆ เงื่อนไขที่สามารถใช้ได้คือโครงสร้างที่อยู่สูงกว่าระดับการใช้กระเช้า ต้องสามารถติดตั้งต้นกำลังขับเคลื่อนได้  
ต้นกำลังขับเคลื่อนสามารถออกแบบได้หลายรูปแบบ หากแต่ที่พบและที่ใช้งานมากที่สุดคือใช้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกับชุดเฟืองทด ในภาคปฏิบัติการอุตสาหกรรมจึงมักเรียกว่ากระเช้าไฟฟ้ากอนโดลา โดยระบุว่าต้นกำลังคือไฟฟ้า จริงแล้วจะใช้ต้นกำลังเครื่องยนต์สันดาปภายในร่วมกับชุดเฟืองทดก็ได้ และด้วยตัวกระเช้า สลิง อุปกรณ์แขวนกระเช้ามีหลักการและมีวิธีการเดียวกัน การแบ่งประเภทหรือชนิดจึงใช้ระบบต้นกำลังและกลไกร่วมของระบบต้นกำลังมาจำแนกและกำหนดเป็นชื่อเรียกของเครื่องจักรนี้ 
 
 • แบบน้ำหนักถ่วง counter weight or roof beam gondola
 • แบบยึดเฟรมอยู่กับที่ fasten gondola and parapet clamp gondola
 • แบบรางแนวตั้งบนล่าง vertical rail gondola
 • แบบแขนตรง telescope jib gondola
 
 
 


ลิฟท์ขนส่งของ ขนส่งคนชั่วคราว elevator 
 
ลิฟท์ขนส่งของหรือลิฟท์ขนส่งคนชั่วคราว หลักการเคลื่อนที่คล้ายกับกระเช้ากอนโดลา หากแต่ลิฟท์ขนส่ง จะมีข้อจำกัดคือไม่มีโครงสร้างสำหรับติดตั้งต้นกำลัง จึงต้องสร้างโครงสร้างชั่วคราวขึ้นและติดตั้งตัวกระเช้าให้เคลื่อนที่ขึ้นลงอยู่ภายในโครงสร้างนั้น เราเรียกโครงสร้างว่าปล่องลิฟท์ 
ตัวกระเช้าจะมีมาตรฐานหรือข้อกำหนดเหมือนกับแบบอื่นๆ ส่วนต้นกำลังขับเคลื่อนกระเช้าตามแนวดิ่งขึ้นลง ต้องประกอบด้วยชุดเฟืองทดร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์สันดาปภายใน อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 
ทางด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ทั้งกระเช้ากอนโดลาที่ติดตั้งใช้งานสำหรับงานโครงการและลิฟท์ขนส่งแบบชั่วคราวต้องมีวิศวกรการตรวจทดสอบและรับรองหลังติดตั้ง ตรวจทดสอบ รับรองรอบปีและตรวจสภาพก่อนใช้งานโดยผู้ใช้ ส่วนกฎหมายประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตามความในหมวด ๑ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๕ และปฏิบัติตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ ซึ่งออกตามความในกฎกระทรวงฯ การทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พุทธศักราช ๒๕๕๑ หมวด ๗ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๗๓  
 

กระเช้า มาตรฐานตัวกระเช้า work platform standard

ไม่ว่าจะเป็นกระเช้าลักษณะใด ทั้งที่มีกลไกยกตัวเองหรือไม่มีกลไกยกตัวเอง กระเช้าคนยืน work platform ก็จะมีข้อกำหนดของมาตรฐานเหมือนกัน ซึ่งอาจอ้างอิงมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งที่ภาคอุตสาหกรรมยอมรับก็ได้  
 
ประเทศไทยและประเทศในภาคพื้นโดยรอบ มักอ้างอิงมาตรฐานยุโรป CE และถือได้ว่าประเทศแถบนี้ใช้อ้างอิงกันมากที่สุด มาตรฐานตัวกระเช้าอาจมีมากข้อกำหนดก็ได้ แต่ขั้นต่ำต้องมีแปดข้อดังต่อไปนี้  
 
 1. ถูกออกแบบเป็นเพลทฟอร์มถาวร กรณีใช้กับงานปฏิบัติการไฟฟ้าเช่นรถกระเช้าแบบบัคเกตทรัค bucket truck จะใช้รั้วกันตกแบบทึบก็ได้ กรณีเป็นเพลทฟอร์มรั้วโปร่งทั่วๆ ไป รั้วบนต้องสูง ๙๐-๑๑๐ เซนติเมตร รั้วกลาง ๔๕-๕๕ เซนติเมตรและแผงทึบกันของตก ต้องสูงไม่น้อยกว่าเจ็ดเซนติเมตร
 2. แสดงค่ารับน้ำหนักที่ประตูทางเข้ากระเช้า จะมีหน่วยรับน้ำหนักอื่นด้วยก็ได้แต่ที่บังคับคือต้องแสดงหน่วยรับน้ำหนักเป็นกิโลกรัม
 3. พื้นกระเช้าไม่ลื่น พื้นกระเช้าจะใช้เหล็กพื้นลายนูนกันลื่นหรือที่เรียกว่าเหล็กตีนเป็ด checked plate หรือเป็นตะแกรงตาถี่ก็ได้ แต่เหล็กผิวเรียบปิดผิวบนด้วยแผ่นวัสดุกันลื่น ไม่แนะนำให้ใช้ ทั้งนี้เมื่อแผ่นวัสดุกันลื่นหลุดร่อนเหลือเพียงผิวเหล็กเปลือยก็จะเป็นอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน
 4. พื้นกระเช้าต้องระบายน้ำออกได้ กรณีเป็นพื้นตะแกรงจะไม่มีข้อจำกัดนี้ หากเป็นเหล็กพื้นลายนูนกันลื่น การสร้างพื้นกระเช้าก็จะเจาะทะลุ ๖-๘ รูเพื่อระบายน้ำ และไม่ว่าจะเป็นพื้นแบบใด การติดตั้งแผ่นทึบกันของตกที่ส่วนขอบโดยรอบๆ ก็สามารถมีช่องว่างจากพื้นได้ประมาณสามถึงห้ามิลลิเมตร ซึ่งช่องว่างส่วนนี้ ก็สามารถระบายน้ำจากพื้นกระเช้าได้เช่นกัน
 5. ประตูรั้วต้องเปิดเข้า มาตรฐานออกแบบยอมรับสองลักษณะคือผลักเข้ากับยกลอด ทั้งนี้จะมีข้อยกเว้นสำหรับรถกระเช้าที่ต้องใช้งานจำเพาะ เช่นกระเช้าของรถกระเช้าที่ทำงานกับสายส่งกระแสไฟฟ้า power line การออกแบบจะทำประเมินความเสี่ยงร่วมด้วย จึงไม่มีประตูโดยให้ขึ้นลงจากขอบด้านบน กระเช้าที่กล่าวถึงนี้จะถูกสร้าง access way เป็นการเฉพาะ
 6. มีจุดยึดเกาะแลนยาร์ด จุดยึดเกาะแลนยาร์ดเป็นอุปกรณ์ส่วนควบติดมากับกระเช้า ค่าความสามารถรับแรงกระตุกได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัมและมีพิกัดเผื่อความปลอดภัย ๓.๕ เท่า กรณีชำรุดเสียหาย ให้วิศวกรเป็นผู้กำหนดและติดตั้งใหม่โดยใช้ข้อกำหนดเดิม จุดยึดเกาะแลนยาร์ดจะติดตั้งที่ความสูงเท่ากับระยะรั้วกลาง ค่ายอมรับสูงต่ำจากนี้ได้ ๑๕ เซนติเมตร
 7. ผ่านการตรวจสภาพก่อนใช้งานประจำวันโดยผู้ใช้ หมายถึงผู้ใช้ที่มี certificate ตามกฎหมาย ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานซึ่งโครงสร้างหลักสูตร ต้องฝึกอบรมเกี่ยวกับการตรวจสภาพก่อนใช้งานเครื่องจักร
 8. ผ่านการตรวจรับรองประจำปีโดยวิศวกร ลำดับนี้ต้องมีบันทึกเพื่อให้สอบกลับได้ ระดับวิศวกรที่ตรวจรับรองต้องตรงสอดคล้องกับข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิศวกรรมควบคุม กรณีของรถกระเช้า กระเช้ากอนโดลาหรือลิฟท์ขนส่งชั่วคราวให้ทำคราวเดียวกับการตรวจทดสอบประจำปีของเครื่องจักรนั้นได้เลย


ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้  งานที่ปรึกษาการจัดทำระบบฯ : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA) Tel 093 7719222  E-mail : sangtakieng@gmail.com
 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่หนึ่ง (๑.๒) ที่สูง ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สอง กระเช้ายกคนและกระเช้ากอนโดลา : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สาม รถกระเช้าและการใช้รถกระเช้าอย่างปลอดภัย : คลิ๊กตรงนี้ 
ตอนที่สี่ ม้ายืน บันไดและการใช้งานอย่างปลอดภัย : คลิ๊กตรงนี้  
ตอนที่ห้า อุปกรณ์ป้องกันการตกระบบสายรั้งและงานเชือกโรยตัว คลิ๊กตรงนี้ 
ตอนที่หก อุปกรณ์ลดความรุนแรงจากการตก : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่เจ็ด การควบคุมของตกและวิธีปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน : คลิ๊กตรงนี้ 
ไปยังเมนู หลักสูตรที่ฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 64 คน
 สถิติเมื่อวาน 188 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3465 คน
58313 คน
731857 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong