Sangtakieng.com

 

 
หลักสูตรที่ฝึกอบรมและสัมมนา
Course Outlines : ต้องการทราบ Course Outlines คลิ๊กชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษขวามือครับ 

ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน :
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด 
E-mail : sangtakieng@gmail.com  Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 

หลักสูตรกลุ่มที่หนึ่ง 
หลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัย หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
 • ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง หลักสูตรหนึ่งวัน : Working at Heights
 • ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง หลักสูตรสองวัน Working at Heights
 • ผู้ตรวจนั่งร้าน หลักสูตรหนึ่งวัน : Scaffolding Inspector
 • ผู้ใช้นั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน หลักสูตรหนึ่งวัน : Safe Access and Working Scaffolds
 • ผู้ติดตั้งนั่งร้าน ผู้ตรวจนั่งร้าน ผู้ใช้นั่งร้านและความปลอดภัยงานนั่งร้าน หลักสูตรสองวัน : Scaffolding Erector and Inspector

 • การกำกับดูแลผู้ติดตั้งนั่งร้าน ผู้ตรวจนั่งร้านและการกำกับดูแลผู้ใช้นั่งร้านในสถานประกอบกิจการ หลักสูตรสองวัน : Supervision
  of Scaffolding Erection & Inspection and Safe Access Scaffolds
 • ผู้บังคับรถกระเช้า การใช้รถกระเช้าอย่างปลอดภัย : ฺBoom Lift & MEWP Operator
 • ผู้บังคับกระเช้ากอนโดลาและความปลอดภัยงานบนผนังอาคารสูง : Safe Access on Wall and Gondola Operator
 • งานเชือกโรยตัวและความปลอดภัยการทำงานบนผนังอาคารสูง : Safe Working on Wall and Rope Access Safety
 • ความปลอดภัยงานติดตั้งและซ่อมบำรุงกระเช้าไฟฟ้าอาคารสูง : Gondola Erections and Maintenance Safety
 
 • ความปลอดภัยการทำงานบนหลังคา : Access and Working on Roof Safety
 • วิศวกรรมความปลอดภัยการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า : Electrical Safety 

 • การตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ หลักสูตรหนึ่งวัน : Lockout Tagout Safety
 • การตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ หลักสูตรสองวัน : Lockout Tagout Safety
 • ความปลอดภัยงานความร้อนและประกายไฟ : Hot Work Safety
 • ผู้เฝ้าระวังไฟ : Fire Watch Man
 • ความปลอดภัยงานเชื่อมตัดด้วยก๊าซ : Oxy-Acetylene Gas Cutting and Welding Safety

 • JSA /JHA การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย การวิเคราะหฺอันตรายงานปฏิบัติการ : JSA /JHA-Job Hazards Analysis 
 • การกำกับดูแลและบริหารจัดการผู้รับเหมา หลักสูตรหนึ่งวัน : Contractors Supervision and Management
 • การกำกับดูแลและบริหารจัดการผู้รับเหมาสำหรับงานซ่อมบำรุง งานก่อสร้างและงานรื้อถอนโรงงาน หลักสูตรสองวัน Contractors Supervision and Management
 • การขออนุญาตทำงาน-งานซ่อมบำรุงและงานก่อสร้าง : Permit to Work
 • ความปลอดภัยงานซ่อมบำรุง : Maintenance Safety

 • ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั่นจั่นชนิดอยู่กับที่ : Overhead and Stationary Crane Operator
 • ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น : Crane Rigger and Crane Supervisor
 • ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นหอสูง รถปั้นจั่น เรือปั้นจั่น : Mobile Crane and Tower Crane Operator   
 • การใช้โฟร์ค-ลิฟท์อย่างปลอดภัย : Forklift Operations Safety
 • พฤติกรรมการใช้โฟร์ค-ลิฟท์เชิงป้องกันอุบัติเหตุ : Defensive Operation Safety with The Lifttruck

 • วิทยากรฝึกอบรม ผู้บังคับและความปลอดภัยโฟร์ค-ลิฟท์ หลักสูตรสามวัน : Forklift Operations, Train the Trainer 
 • วิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย : Safety Instructor, Train the Trainer
 • ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง  : Construction Site Safety
 • เทคนิคปฏิบัติการและความปลอดภัยในงานคลังสินค้า : Warehouse Safety
 • ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ (ตามกฎหมาย) : Safe Working in Confined Spaces

 • อบรมทบทวน-ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ : Confined Space Refresher Training
 • ความปลอดภัยงานปฏิบัติการเครื่องจักรโรงงาน : Safe Access and Machine Operations Safety
 • เทคนิคการสัมภาษณ์ สืบสวน สอบสวนอุบัติเหตุแบบหวังผลสำเร็จ : Effective of Safety Investigation
 • ผู้ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ หลักสูตรหนึ่งวัน : Safety Auditor
 • ผู้ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ หลักสูตรสองวัน : Safety Auditor

 • พฤติกรรมและจิตสำนึกความปลอดภัยในที่ทำงาน : Awareness of Safety in Workplace and BBS
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พศ.๒๕๕๔) : Employees and New Comers Induction 
 • ผู้ฝึกสอน-ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พศ.๒๕๕๔) : Safety Induction, Trainer the Trainer
 • การจัดการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ : Professional Training Organizer
 • การกำกับดูแลงานก่อสร้าง สำหรับระดับพนักงานบังคับบัญชา : Constructions Line Supervisor

 
 
สำหรับนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายนี้ บวกภาษีมูลค่าเพิ่มและหัก ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถร้องขอใบลงทะเบียนได้ที่ อีเมลล์ sangtakieng@gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 093 7719222
 
 • กรณีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมต่ำกว่าสิบคน แนะนำให้เลือกวิธีฝึกอบรมแบบต่อหัว
 • ในทางตรงกันข้าม หากเป็นหลักสูตร 3 Hrs ผู้เข่าร่วมฝึกอบรมมากกว่าสิบ & หลักสูตร 6 Hrs หากเกิน 12 คน ควรเลือกเหมาห้อง
หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ผ่าน application line 
 
 • อบรมทบทวน ปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปัั้นจั่นขาสูง : 3 Hrs ต่อหัว เหมารุ่น 936 : 9360 บาท
 • อบรมทบทวน ความปลอดภัยการทำงานในที่อับอากาศ : 3 Hrs ต่อหัว เหมารุ่น 936 : 9360 บาท 
 • ความปลอดภัยงานเชื่อมตัดด้วยก๊าซ : 3 Hrs ต่อหัว เหมารุ่น 936 : 9360 บาท
 • ความปลอดภัยการทำงานบนที่สูง : 6 Hrs ต่อหัว เหมารุ่น 1248 : 14560 บาท 
 • lockout tagout safety : 6 Hrs ต่อหัว เหมารุ่น 1248 : 14560 บาท 
 • การเตรียมเอกสารขออนุญาตทำงาน : 6 Hrs ต่อหัว เหมารุ่น 1248 : 14560 บาท 
 • ความปลอดภัยการทำงานความร้อนและประกายไฟ : 6 Hrs ต่อหัว เหมารุ่น 1248 : 14560 บาท 
 • JSA การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย : 6 Hrs ต่อหัว เหมารุ่น 1248 : 14560 บาท 
 • การบริหารจัดการกำกับดูแลผู้รับเหมา : 6 Hrs ต่อหัว เหมารุ่น 1248 : 14560 บาท
 • การสืบสวน สอบสวนอุบัติเหตุแบบหวังผลสำเร็จ : 6 Hrs ต่อหัว เหมารุ่น 1248 : 14560 บาท
 • เทคนิคการตรวจความปลอดภัยในที่ทำงาน : 6 Hrs ต่อหัว เหมารุ่น 1248 : 14560 บาท
 • มืออาชีพ การจัดการฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ : 6 Hrs ต่อหัว เหมารุ่น 1248 : 14560 บาท


กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
 

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 58 คน
 สถิติเมื่อวาน 180 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3833 คน
38906 คน
864982 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong