Sangtakieng.com
 
Conflict Management
การบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์
 
บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิตการปฏิบัติ เวิร์คช๊อฟหรือกิจกรรมกลุ่ม 6:15 ชั่วโมง หรือเท่ากับหนึ่งวัน
 
 
 ติดต่องานฝึกอบรม : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
 E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222
 Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

หลักการและเหตุผล
 
เราคงปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา เพราะเราอยู่ร่วมกันเป็นสังคมหรือการทำงานร่วมกันในองค์กร ซึ่งความขัดแย้งมีทั้งในตัวบุคคล ระหว่างบุคคลภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่มภายในองค์กรและระหว่างองค์กร เพราะมีความแตกต่างในหลายๆ ด้าน และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ความขัดแย้งย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ มีหลายทักษะที่เกี่ยวกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสาร ประสานงาน การทำงานเป็นทีม เราสามารถปรับเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้ เพราะความคิดที่หลากหลาย ย่อมนำไปสู่วิธีการที่เหมาะสมในการไปถึงเป้าหมายที่วางไว้  มากกว่าที่จะใช้วิธีเดียวในการบริหารจัดการ
 
เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจใน ความขัดแย้ง ที่เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างถูกต้อง เตรียมความพร้อมในการหาแนวทางจัดการกับความขัดแย้งนั้นอย่างสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการบริหารความขัดแย้งให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด


วัตถุประสงค์
 
 •  เพื่อเสริมสร้างแนวคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นถึงสาเหตุ และเหตุผลขอการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 • เพื่อเรียนรู้ทักษะสำคัญในการจัดการบริหารความขัดแย้งในการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 

เนื้อหาการเรียนรู้
 
 • ความหมาย ความสำคัญของการความขัดแย้งในการทำงานและชีวิตประจำวัน
 • สาเหตุและผลเสียของความขัดแย้ง
 • แนวทางการวิเคราะห์ และวิธีแก้ไขความขัดแย้งในการทำงาน
 • รูปแบบในการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม
 • ทักษะการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น  สร้างทัศนคติเชิงบวกกับผู้อื่น(จับถูก)  การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ที่ดี  การให้ความสำคัญกับเป้าหมายมากกว่าปัญหา
 • การแก้ไขการขัดแย้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาและการเจรจาไกล่เกลี่ย
 • เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับหัวหน้างานและผู้บริหาร
 • ความขัดแย้งกับการสร้างทีมงาน
 • แนวทางที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จในเป้าหมายการทำงานร่วมกัน

รูปแบบการฝึกอบรม สัมมนา : บรรยายแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ เวิร์คช๊อฟ การนำเสนอผลงานกลุ่มและเรียนรู้จากภาพยนตร์กรณีศึกษา

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 193 คน
 สถิติเมื่อวาน 149 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
641 คน
67580 คน
741124 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong