Sangtakieng.com
 
positive thinking for lift
การสร้างความสุขในการทำงานด้วยวิธีคิดบวก
 
บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิตการปฏิบัติ เวิร์คช๊อฟหรือกิจกรรมกลุ่ม 6:15 ชั่วโมง หรือเท่ากับหนึ่งวัน 

ติดต่องานฝึกอบรม : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

หลักการและเหตุผล
 
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว บางทีความเครียดเกิดขึ้นกับบุคคลทำงานโดยไม่รู้ตัว ความเร่งรีบ การแข่งขัน ความวิตกกังวล เหตุดังกล่าวอาจทำให้เกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตและการทำงานและหากชีวิตมีแต่ความทุกข์ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ถ้าเราเข้าใจตัวเอง  เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น มองปัญหาต่างไปในเชิงจิตวิทยาในเชิงบวกได้  การทำอะไรเมื่อพบปัญหาเราจะเข้าใจ เพียงเราเปลี่ยนความคิด  พฤติกรรมเราจะเปลี่ยน  งานจะดีได้ เราจะประสบผลสำเร็จ  ถ้าเราเข้าใจและมีความสุข

วัตถุประสงค์
 
  •  ผู้เข้าอบรมเข้าใจการสร้างทัศนคติเชิงบวก (Positive Thinking) ให้กับตัวเองในการสร้างความสุขในการทำงานและดำเนินชีวิต
  • ผู้เข้าอบรมเข้าใจการปรับแนวคิดในการปรับความคิดเชิงลบเป็นเชิงบวกเพื่อสร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุข 


หัวข้อฝึกอบรม
 
  • หลักความหมาย ความสำคัญของการสร้างทัศนคติที่ดี วิธีปรับแนวคิดให้เป็นบวกในการดำเนินชีวิตและการทำงาน
  • หลักการบริหารอารมณ์เชิงลบ (Emotional Quotient)  การมองเห็นตนเองเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ให้มีความสุข
  • วิธีการปรับความคิดเมื่อเกิดความคิดเชิงลบ (หงุดหงิด  ท้อถ้อย โกธร เบื่อหน่าย)
  • หลักการ HAPPY และทัศนคติ “อย่า” ในการทำงานให้มีความสุข
  • หกเคล็ดลับในการจัดการชีวิตและการทำงาน
  • การตั้งเป้าหมายชีวิตด้วยหลักของการคิดบวกและการบริหารเวลาเพื่อเป้าหมายในการทำงานให้สำเร็จ
  • การสื่อสารในการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างเพื่อความสุขและบรรยากาศที่ดี
  •  แนวทางและการสร้าง Commitment ให้กับตัวเองในการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Action)

รูปแบบการฝึกอบรม สัมมนา : การบรรยายแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติเวิร์คช๊อฟและการนำเสนอผลงานกลุ่ม


กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 158 คน
 สถิติเมื่อวาน 149 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
606 คน
67545 คน
741089 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong