Sangtakieng.com
 
course detail : team work & building of personal leadership 
การพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 
บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิตการปฏิบัติ เวิร์คช๊อฟหรือกิจกรรมกลุ่ม 6:15 ชั่วโมง หรือเท่ากับหนึ่งวัน 
 
 
ติดต่องานฝึกอบรม : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

หลักการและเหตุผล
 
การพัฒนาองค์กรอาจมีทฤษฎีมากมายให้ได้นำมาใช้ การตัดสินใจแบบถูกที่ & ถูกเวลา บนฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเรื่องภาวะผู้นำ บทบาทกล้านำมีความจำเป็น มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับขับเคลื่อนและบริหารจัดการนำองค์กรไปสู่ความเติบโตที่รออยู่เบื้องหน้า ทั้งหมดทั้งปวงหมายถึงการนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรนั่นเอง กล่าวคือผู้นำนั้นมีหลายบทบาทซึ่งแต่ละบทบาทนั้นสัมพันธ์ต่อการเติบโตขององค์กรทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านบริหารผลงาน  หรือด้านพัฒนาทีมงาน(คน)  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยความสำเร็จององค์กร  ผู้นำในองค์กร แบ่งได้ 3 ระดับ คือ ผู้นำที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์การ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับต้น ทั้งนี้ผู้นำแต่ละระดับจะมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่แตกต่างกันไป
 
การพัฒนาผู้นำในองค์กร และการทำงานเป็นทีมจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกองค์กรต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 

วัตถุประสงค์
 
 • เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจภาวะผู้นำ ไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อความสำเร็จขององค์กรและการทำงานเป็นทีม
 • เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของการเป็นผู้นำที่ดีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมร่วมขององค์กร
 • เพื่อพัฒนาทักษะการคิดและพัฒนาทัศนคติเชิงบวกในการเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ
 • เพื่อเข้าใจและสามารถบริหารทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Team Work)

เนื้อหาหลักสูตร
 
 • แนวคิด ความสำคัญ บทบาทของภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
 • คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหารและผู้นำที่ดี
 • การมีศิลปะการบังคับบัญชา
 • ยี่สิบสองบทบาทเพื่อการบริหารคนให้สำเร็จ
 • จิตวิทยาการบริหารในฐานะการเป็นผู้นำ
 • การบริหารทีมงานให้ได้ใจและได้งาน
 • ปัญหา อุปสรรค ความล้มเหลวและความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม
 • การคิดแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) สำหรับการเป็นผู้นำ
 • เทคนิค การทำงานเป็น ทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานจัดการ พนักงานบังคับบัญชาระดับกลางและพนักงานบังคับบัญชาระดับต้น
 
รูปแบบการฝึกอบรม สัมมนาการบรรยายแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติเวิร์คช๊อฟและการนำเสนอผลงานกลุ่ม

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 169 คน
 สถิติเมื่อวาน 149 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
617 คน
67556 คน
741100 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong