Sangtakieng.com

 

 
Crane Rigger and Crane Supervisor
ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

โครงสร้างหลักสูตรตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน : เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหลักสูตรการปฎิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณมือแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่นและการอบรมทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น พศ.2554 ข้อ 14 วงเล็บ (1) (2) และข้อ 15 วงเล็บ (1) (2)


ติดต่องานฝึกอบรม : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด

E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 

Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง


 

ฝึกอบรมวันแรก ภาคทฤษฏี 6 ชั่วโมง
 
 • กฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พศ.2552
 • มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่นและชนิดของปั้นจั่น
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่และอุปกรณ์ช่วยยก
 • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณมือแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
 • ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น

หัวข้อฝึกอบรมเพิ่มเติมจากโครงสร้างที่กฎหมายกำหนด วันแรก
 
 • หลักเกณฑ์และวิธีแบ่งประเภทของอุปกรณ์ช่วยยก
 • เงื่อนไขการนำอุปกรณ์ช่วยยกประเภทมาตรฐาน (Standard Lifting Equipment) และประเภทสร้างขึ้นตามความเหมาะสมใช้งาน (Non-Standard Lifting Equipment) มาใช้ในสถานประกอบกิจการ
 • ตารางการตรวจสภาพอุปกรณ์ช่วยยกตามระยะเวลา (Inspection Interval Matrix)


 

ฝึกอบรมวันที่สอง ภาคทฤษฏี 3 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง
 
 • การใช้สัญญาณมือ
 • การเลือกใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก
 • วิธีผูกมัดสิ่งของและการยกเคลื่อนย้าย
 • การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
 • ภาคปฏิบัติและทดสอบภาคปฏิบัติ

การทดสอบภาคปฏิบัติเสมือนจริง ซึ่งต้องมีการทดสอบการยกและการเคลื่อนย้ายสิ่งของตามเส้นทางที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

 

หัวข้อฝึกอบรมเพิ่มเติมจากโครงสร้างที่กฎหมายกำหนด วันที่สอง
 
 • จุดศูนย์ถ่วง ภาวะรับโหลดแบบไดนามิกส์ของอุปกรณ์ช่วยยกและการยึดเกาะชิ้นงานแบบสมดุลโหลด
 • วิธีคำนวณการรับแรงของสลิงและโหลดชาร์ท 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับไปยังเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้


  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 64 คน
 สถิติเมื่อวาน 180 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3839 คน
38912 คน
864988 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong