Sangtakieng.com

Course Outline : Overhead Crane Operations

ผู้บังคับปั่นจั่นชนิดปั่นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูงและปั่นจั่นชนิดอยู่กับที่

หลักสูตร ๒ วัน เนื้อหาหลักสูตรตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ทดสอบประเมินผลก่อนการฝึกอบรม (Pre-Test)

ฝึกอบรมวันแรก (Day One) ทฤษฏีภาคห้องเรียน ๖ ชั่วโมง
 • กฏกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พศ. ๒๕๕๒
 • มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั่นจั่นและชนิดของปั่นจั่น
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ช่วยยก
 • บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณมือแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
 • ความปลอดภัยในการทำงาน สาเหตุและกรณีศึกษาการเกิดอุบัติเหตุของปั้นจั่น

ฝึกอบรมวันที่สอง (Day Two) สำหรับผู้บังคับปั่นจั่นฯ ทฤษฏีภาคห้องเรียน ๓ ชั่วโมง และปฏิบัติภาคสนาม ๓ ชั่วโมง
 • ระบบไฟฟ้าเบื้องต้น
 • ระบบสัญญาณเตือนและลิมิทสวิทย์ (limit switch)
 • การใช้สัญญาณมือ
 • วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
 • การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
 • การใช้คู่มือการใช้งาน การตรวจสอบและการบำรุงรักษาตามระยะเวลา

ฝึกอบรมวันที่สอง (Day Two) สำหรับผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ ทฤษฏีภาคห้องเรียน ๓ ชั่วโมง และปฏิบัติภาคสนาม ๓ ชั่วโมง

 • การใช้สัญญาณมือ
 • วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
 • การประเมินน้ำหนักสิ่งของ
 • การเลือกใช้ และการตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยยก

ฝึกอบรมวันที่สอง (Day Two) สำหรับผู้ควบคุมการใช้ปั่นจั่น ทฤษฎีภาคห้องเรียน ๓ ชั่วโมง 
 • qqการใช้สัญญาณมือ
 • วิธีผูกมัดและการยกเคลื่อนย้าย
 • การประเมินน้ำหนักสิ่งของ

ทวนสอบประเมินผล-ทดสอบประเมินผลหลังการฝึกอบรม

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 45 คน
 สถิติเมื่อวาน 313 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3303 คน
40574 คน
309291 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong