Sangtakieng.com

safe working in confined spaces-all related persons
ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้คอยช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน
โครงสร้างหลักสูตร ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด 
E-mail : sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 
 
ฝึกอบรมวันแรก ภาคทฤษฎี
 • กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง
 • ความหมาย ชนิด ประเภทที่อับอากาศและอันตรายในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง
 • การชี้บ่งอันตราย การประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง
 • วิธีการปฏิบัติงานในที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย หนึ่งชั่วโมง
 • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศและอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง
 • ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศ การขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศและหลักการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย สามสิบนาที
 • บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ สามสิบนาที

ฝึกอบรมวันที่สอง ภาคทฤษฎีสามชั่วโมงสิบห้านาทีและภาคปฏิบัติสามชั่วโมง
(สลับภาคปฏิบัติเพื่อให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยยังมีทุกหัวข้อตามที่กฎหมายกำหนดครบถ้วน)
ภาคทฤษฎี สามชั่วโมงสิบห้านาที
 • เทคนิค การตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมถึงการใช้ การตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง
 • เทคนิคการระบายอากาศ เครื่องมือระบายอากาศในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง
 • การสั่งให้หยุดทำงานชั่วคราว สามสิบนาที
 • การวางแผนปฏิบัติงานและการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานในที่อับอากาศ สามสิบนาที 
 ภาคปฏิบัติสามชั่วโมง
 • เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้ การตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง
 • เทคนิคการระบายอากาศและการระบายอากาศในที่อับอากาศ หนึ่งชั่วโมง
 • เทคนิคการตรวจสภาพพื้นที่และงาน ก่อนตัดสินใจอนุญาต หนึ่งชั่วโมง

ฝึกอบรมวันที่สาม ภาคทฤษฎีสามชั่วโมงสิบห้านาทีและภาคปฏิบัติสามชั่วโมง
ภาคทฤษฎี สี่ชั่วโมง
 • อันตรายที่อาจได้รับในกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกภัย หนึ่งชั่วโมง
 • การช่วยเหลือและช่วยชีวิต หนึ่งชั่วโมง
 • การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ซีพีอาร์ (CPR) สองชั่วโมง
ภาคปฏิบัติ สองชั่วโมงสิบห้านาที 
 •  เทคนิค การควบคุมการทำงานในที่อับอากาศ สามสิบนาที
 • การขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการสื่อสาร หนึ่งชั่วโมง
 • การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในที่อับอากาศ สี่สิบห้านาที 

ฝึกอบรมวันที่สี่ ภาคทฤษฎีสองชั่วโมงสิบห้านาทีและภาคปฏิบัติสี่ชั่วโมง
ภาคทฤษฎี สองชั่วโมง 
 • เทคนิค ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานและการป้องกันอันตราย หนึ่งชั่วโมง
 • การควบคุมดูแลการใช้เครื่องป้องกันและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล หนึ่งชั่วโมง
 ภาคปฏิบัติ สี่ชั่วโมง
 • การใช้ อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ สี่สิบห้านาที
 • การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิต หนึ่งชั่วโมง
 • การปฐมพยาบาล การช่วยเหลือเบื้องต้นและการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น ซีพีอาร์ (CPR) หนึ่งชั่วโมง
 • สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หนึ่งชั่วโมง

กลับหน้าแรก คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้
ไปยังหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้ 

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 192 คน
 สถิติเมื่อวาน 107 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3621 คน
36944 คน
918996 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong