Sangtakieng.com
 

course detail : time management
การบริหารเวลา
บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิตการปฏิบัติ เวิร์คช๊อฟหรือกิจกรรมกลุ่ม 6:15 ชั่วโมง หรือเท่ากับหนึ่งวัน
 
ติดต่องานฝึกอบรม : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

หลักการและเหตุผล
 
มีคนจำนวนมากที่เข้าใจว่าการทำงานได้เยอะๆ มีค่าเท่ากับการมีประสิทธิภาพและก็รู้สึกเหนื่อยล้าเพราะทำงานแบบเชิงรับนั้นคือไม่ได้จัดลำดับความสำคัญของงานหรือภารกิจที่เข้ามา ทำให้ชีวิตมีความวุ่นวายไม่มีประสิทธิภาพ และทำงานไม่ทัน คงได้ยินคำนี้ในที่ทำงานกันอยู่บ่อยๆ  ที่บางท่านรู้สึกว่าการทำงานเวลาน้อยเกินไป อยากให้ในหนึ่งวันทำงานให้มีมากกว่าแปดชั่วโมง เวลาเป็นเรื่องสำคัญในการทำงานและชีวิตประจำวันอย่างมาก จากสิ่งที่เราพบกันในการทำงานอย่างที่กล่าวในตอนต้น ปัญหาจะหมดไปถ้าเรารู้จักการจัดเรียงลำดับงานได้ตรงกับที่ตั้งเป้าหมายของงาน ความสำคัญและการเร่งด่วนที่เกิดขึ้น 
 
การจัดตารางเวลา ความสำคัญของงานในแต่ละวันหรือช่วงการทำงาน มีเป้าหมายที่ชัดเจน จะทำให้การบริหารเวลาที่ทุกคนมีเท่ากันและส่งผลในการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น


วัตถุประสงค์
 
 • ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการใช้เวลา  การลำดับงาน และการทำงานอย่างเป็นระบบอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฝึกทักษะการวางแผนของการทำงานในแต่ละงานให้ทันเวลาตามที่กำหนด
 • ให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้ 

หัวข้อฝึกอบรม สัมมนา
 
 • ความสำคัญของเวลาและการลำดับงานในการทำงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • การบริหารงานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงและหัวใจสำคัญในการบริหารเวลา
 • การสร้างสมดุลของชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข
 • วิธีคิดเชิงบวกในการทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายของงาน
 • กฎพาเลโต 80:20 หลักการแห่งความสำเร็จ
 • ปัญหา-อุปสรรคของการบริหารเวลาในการทำงาน
 • เรื่องที่ต้องละ ลด เลิก ได้ จะทำให้บริหารเวลามีประสิทธิผลสูงสุด
 • เทคนิคการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพด้วยหลัก Eisenhower Matrix
 • วิธีกำหนดเป้าหมายของงานในแต่ละวันอย่างเหมาะสม การทำ To Do List เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการใช้เวลาประจำวันและการสร้างวินัยในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความเท่าทันในสิ่งที่ทำให้เวลาเสียเปล่า
 • เทคนิคการจัดความสำคัญของเวลาในการทำงานและชีวิตประจำวัน 

รูปแบบการฝึกอบรม สัมมนาบรรยายแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ เวิร์คช๊อฟและการนำเสนอผลงานกลุ่ม

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 124 คน
 สถิติเมื่อวาน 149 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
572 คน
67511 คน
741055 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong