Sangtakieng.com

 

lifting equipment operations-wire rope
ตอนที่สอง การใช้งานและการตรวจสภาพสลิงเหล็ก
 
งานเขียน เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง
e-mail : sangtakieng@gmail.com  mobile 093 7719222 
 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA)
อบรม สัมมนา ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน
e-mail : sangtakieng@gmail.com  mobile 093 7719222 
 

เหล็กสลิงเหล็ก คือมัดของเส้นลวดโลหะที่บิดเป็นเกลียวตีพันรอบแกนกลาง สลิงเหล็กถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนและลดอุบัติเหตุจากการใช้โซ่เหล็ก เนื่องจากจะพบปัญหาเรื่องการขาดของโซ่ที่ตำแหน่งข้อโซ่มากครั้ง หลังจากทดลองใช้สลิงเหล็กและเก็บข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ พบว่าเส้นลวดขาดน้อยกว่าโซ่ ทั้งนี้เนื่องจากโครงสร้างของสลิงเหล็ก เส้นลวดจะไม่ขาดพร้อมกันทั้งหมด เส้นลวดที่ยังไม่ขาดจะรับโหลดทดแทนได้อุบัติเหตุจึงลดลงและไม่พบในสลิงเหล็ก เดิมลวดเหล็กที่ใช้ผลิตสลิงจะเป็นเหล็กคาร์บอนต่ำ (wrought iron) แต่ปัจจุบันได้พัฒนามาใช้ลวดเหล็กที่ผลิตมาจากเหล็กกล้าแทน

๑. โครงสร้างของสลิงและทิศทางการตีเกลียว wire rope structure
 
เส้นลวดเหล็กกล้าตีเกลียวเข้าด้วยกันเรียกว่ากลุ่มเกลียว นำกลุ่มเกลียวมาตีเกลียวรอบแกนกลางจะได้สลิง (เส้นลวด=wire, กลุ่มเกลียว=strand, สลิงเหล็ก=wire rope, แกนกลาง=core) ส่วนการตีเกลียวสลิงจะมีสองแบบคือ lang lay และ regular lay  


การตีเกลียวมี ๒ แบบ
 
 • lay lang lay คือการตีเกลียวที่มีทิศทางเดียวกันระหว่างกลุ่มเกลียวกับการตีเกลียวเข้าเป็นเส้นสลิง, สลิงแลงเลย์เกลียวขวา (right lang lay) คือสลิงที่ตีเกลียวขวาเข้าเป็นกลุ่มเกลียว และตีเกลียวขวาเข้าเป็นเส้นสลิง ส่วนสลิงแลงเลย์เกลียวซ้าย (left lang lay) การตีเกลียวก็จะเป็นลักษณะตรงกันข้าม หมายความว่าตีเกลียวซ้ายเข้าเป็นกลุ่มเกลียว และตีเกลียวซ้ายเข้าเป็นเส้นสลิงด้วย เมื่อใช้งานจะอ่อนตัวได้ดี
 • regular lay ทิศทางการตีเกลียวจะสวนทางกันระหว่างกลุ่มเกลียวกับการตีเกลียวเข้าเป็นเส้นสลิง, สลิงเรกกูลาร์เกลียวขวา (right regular lay) คือสลิงที่ตีเกลียวซ้ายเข้าเป็นกลุ่มเกลียว และตีเกลียวขวาเข้าเป็นเส้นสลิง ส่วนสลิงเรกกูลาร์เลย์เกลียวซ้าย (left regular lay) การตีเกลียวก็จะเป็นลักษณะตรงกันข้าม หมายความว่าตีเกลียวขวาเข้าเป็นกลุ่มเกลียว และตีเกลียวซ้ายเข้าเป็นเส้นสลิง เมื่อใช้งานจะคงสภาพได้ดี

แกนกลางของสลิงมี ๓ แบบ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 
 
 • แกนกลางเส้นใยสังเคราะห์ (fiber core : FC) ในระยะเริ่มแรกแกนกลางเคยผลิตจากวัสดุที่เป็นเชือกธรรมชาติด้วย คุณสมบัติของแกนกลางชนิดนี้มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ดูดซับความชื้น ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี ทนกรดและทนกรดอ่อนและด่างอ่อนได้ สลิงแกนกลางเส้นใยสังเคราะห์เมื่อนำมาใช้งานจะอ่อนตัวได้ดี
 • แกนกลางเส้นลวดตีกลุ่มเกลียว (wire stand core : WSC) ความยืดหยุ่นน้อยกว่าลวดสลิงแกนกลางเส้นใยสังเคราะห์แต่มากกว่าสลิงแกนกลางเหล็กลวดเส้นเดียว, ทนอุณหภูมิได้มากกว่าลวดสลิงแกนกลางเส้นใยสังเคราะห์ น้อยกว่าสลิงแกนกลางเหล็กลวดเส้นเดียว, ความทนทานต่อการกระแทก การบีบอัดมากกว่าได้มากกว่าลวดสลิงแกนกลางเส้นใยสังเคราะห์แต่น้อยกว่าสลิงแกนกลางเหล็กลวดเส้นเดียว
 • แกนกลางเหล็กลวดเส้นเดียว (independent wire rope core : IWRC) ทนอุณหภูมิได้มากกว่าลวดสลิงแกนกลางเส้นใยสังเคราะห์ มีความทนทานต่อการกระแทก การบีบอัด คงสภาพเสียรูปยาก แต่ความยืดหยุ่นน้อยกว่าลวดสลิงแกนกลางเส้นใยสังเคราะห์

๒. การตรวจสภาพ wire rope inspection
 
ตรวจการตรวจสภาพสลิงแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ดังที่กล่าวถึงแล้วข้างต้นคือตรวจตามระยะเวลา (inspection interval) และการตรวจสภาพก่อนใช้งานโดยผู้ใช้ (daily inspection) การตรวจสภาพตามระยะเวลาเป็นการตรวจสภาพแบบละเอียดจะใช้วิธีตรวจด้วยสายตา (visual inspections) ได้เป็นบางรายการเท่านั้น ฉะนั้นในบางหัวข้องานต้องใช้เครื่องมือร่วมด้วยเช่น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง ยาว การคอดกิ่ว การเสียรูป ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งในเชิงปฏิบัติการ จะมีทีมเป็นผู้ร่วมทำงานและวิศวกรจะเป็นผู้ลงนามรับรองสภาพอุปกรณ์ฯ ส่วนการตรวจสภาพก่อนใช้งานประจำวันโดยผู้ใช้จะตรวจสภาพด้วยสายตาเท่านั้น เอกสารส่วนนี้จะเน้นให้คำแนะนำสำหรับการตรวจสภาพก่อนใช้งานประจำวัน ตามรายละเอียดดังนี้ • broken wire เส้นลวดในหนึ่งช่วงเกลียวขาด ๓ เส้นขึ้นไปในกลุ่มเกลียวเดียวกัน หรือขาด ๖ เส้นขึ้นไปในหลายกลุ่มเกลียวรวมกัน
 • worn or abraded wire ลวดเส้นนอกสึกหนึ่งในสามของเส้นผ่าศูนย์กลาง
 • wire rope reduce diameter เส้นผ่าศูนย์กลางของสลิงมีขนาดลดลง ๕ เปอร์เซนต์
 • bird caging ถูกบดกระแทกแตกเกลียว
 • core protrusion (shock loading) ช็อคโหลดทำให้ สลิงแตก มองเห็นแกนกลางหรือแกนกลางโผล่
 • corrosion โดนสารเคมีกัดกร่อน ตรวจสอบตรวจสภาพภายในสลิงไม่ได้ สำหรับภายนอกอาจเกิดสนิมหรือเป็นรอยตามดปรากฏให้เห็น
 • cuts or burn โดนบาดจากโลหะขอบคม โดนความร้อนหรือเปลวไฟ สลิงแกนกลางไฟเบอร์ (fiber core) ต้องไม่โดนอุณหภูมิสูงถึง ๙๓ °C
 • kinks หงิกงอหรือขมวดปม
 

๓. โหลดชาร์ทของสลิงเหล็ก wire rope's load chart
 
หนึ่งในองค์ความรู้ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความรู้ความสามารถของผู้ที่อนุญาตให้ใช้สลิงหรืออุปกรณ์ช่วยยกอื่นๆ คือต้องอ่านตารางรับโหลด (load chart) ของสลิงได้ หากอ่านโหลดชาร์ทของสลิงเหล็กเราจะได้ความรู้ดังต่อไปนี้เป็นขั้นต่ำ
 
 • สามวิธียึดเกาะวัสดุและการนำวิธีการไปประยุกต์ใช้กับงานยึดเกาะโหลดในงานขนย้ายวัสดุด้วยเครน
 • ทราบค่าสัมประสิทธิ์การยึดเกาะแต่ละแบบตามหลักการทางตรีโกณมิติ
 • เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางสลิงกับความสามารถในการรับโหลด  

 

 
งานฝึกอบรม  แปลเอกสารเซฟตี้  งานที่ปรึกษาการจัดทำระบบ : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA)  Tel 093 7719222  E-mail : sangtakieng@gmail.com

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้ 
ไปยังตอนที่ ๑ ประเภทอุปกรณ์ช่วยยกและความเข้าใจทั่วไป : คลิ๊กตรงนี้

ไปยังตอนที่ ๓ สลิงเส้นใยสังเคราะห์ sythetic sling : คลิ๊กตรงนี้

ไปยังตอนที่ ๔ ชุดโซ่ยก chain sling : คลิ๊กตรงนี้

ไปยังตอนที่ ๕ วิธีประกอบชุดยกสลิง การใช้งานและการคำนวณโหลด : คลิ๊กตรงนี้ 

ไปยังตอนที่ ๖ แช็คเคิล อายโบลท์และเพลทแคลมป์ :  คลิ๊กตรงนี้

ไปยังตอนที่ ๗ รอกโซ่ chain block : คลิ๊กตรงนี้ 

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 70 คน
 สถิติเมื่อวาน 171 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2465 คน
31495 คน
913547 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong