Sangtakieng.com

 

 
lockout tagout safety and permit to work system
วิศวกรรมความปลอดภัยล็อคเอาท์ แท๊กเอาท์และการจัดทำระบบล็อคเอาท์ฯ ในสถานประกอบกิจการ
 
ตอนที่สาม ขั้นตอนการตัดแยกพลังงานและทำล็อคเอาท์ แท๊กเอาท์
 
งานเขียน เรียบเรียงและนำเสนอ : รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 
 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA)
อบรม สัมมนา งานที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน 
e-mail : sangtakieng@gmail.com mobile 093 7719222

วิธีตัดแยกพลังงานและล็อคเอาท์ระบบ (full energy isolation)
ขั้นตอนการตัดแยกพลังงานและล็อคเอาท์ระบบ
 
 1. ทำสำรวจเครื่องจักรที่จะเข้าไปทำงาน เครื่องจักรแวดล้อม พื้นที่ทำงานและวิธีปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน
 2. จัดทำใบรายการตัดแยกระบบ
 3. ตัดแยกพลังงานและล็อคเอาท์ระบบ (ตัวอย่างเช่น การออฟเบรกเกอร์ทางไฟฟ้า, วาล์วทางกล, หน้าแปลนปิดท่อ blind flange, ยึดตรึงของที่วางสูงจากพื้นไม่ให้ตกลงด้านล่างและล็อคด้วยกุญแจสี ฯลฯ เป็นต้น)
 4. ทดสอบและยืนยันว่าระบบตาย 

     

ทำสำรวจเครื่องจักรและพื้นที่ทำงาน
 
 
หัวหน้ากลุ่มงาน (job leader) อาจทำสำรวจคนเดียวหรือจะเชิญช่างเทคนิคผู้มีหน้าที่ในการตัดแยกระบบ (authorized isolator) ร่วมด้วยก็ได้ หากช่างเทคนิคฯ ร่วมด้วยก็จะได้ทำสำรวจครอบคลุมจุดตัดแยกระบบให้เสร็จสินในคราวเดียวกันได้เลย การทำสำรวจให้ทำสำรวจเกี่ยวกับหัวข้อ ดังต่อไปนี้
 
 1. ตัดแยกอุปกรณ์ใดบ้าง ต้องตัดแยกอุปกรณ์ทางไฟฟ้ากี่จุด อุปกรณ์ทางกลกี่จุด
 2. ต้องปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงานแบบรอบทิศทางได้อย่างไร (abbi =above-behind-below and inside) และกรณีต้องทำงานร่วมหลายกิจกรรมในพื้นที่เดียวกัน เวลาเดียวกันต้องปิดกั้นควบคุมพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ อย่างไร (interaction control)
 3. ใช้อุปกรณ์ใดบ้างปิดกั้นควบคุมพื้นที่ เช่นจะเลือกใช้ soft barricade, hard barricade หรือใช้สัญลักษณ์ความปลอดภัยอะไรบ้าง อาจเลือกอย่างหนึ่งอย่างใดหรือเลือกใช้หลายอย่างร่วมกันก็ได้
 

จัดทำใบรายการตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ
 
ใบรายการตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ สามารถจัดทำออกมาในลักษณะที่แตกต่างกันได้ แต่ต้องระบุสาระสำคัญดังต่อไปนี้ เป็นขั้นต่ำ (ตัวอย่างแบบฟอร์ม ดูจากแผ่นแนบท้ายฉบับ)
 
 1. ขอบเขตหรือรายละเอีัยดของงานที่จะทำ
 2. อุปกรณ์ทางไฟฟ้าและเบรกเกอร์ที่ตัดแยกพลังงานไฟฟ้า
 3. อุปกรณ์ทางกลที่ต้องตัดแยกพลังงานและจัดตัดแยก
 4. วิธีปิดกั้น ควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน
 5. ชื่อ เบอร์โทรติดต่อ ช่องทางติดต่อ ช่างเทคนิคผู้มีหน้าที่ตัดแยกระบบ, ช่องลงนามผู้มีหน้าที่ตัอแยกระบบ
 

ตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ

ให้นำใบรายการตัดแยกระบบไปที่หน้างาน ร่วมทวนสอบความถูกต้องของจุดตัดแยกพลังงานอีกครั้ง จากนั้นให้ช่างเทคนิค (authorized isolator) ตัดแยกพลังงานและหัวหน้ากลุ่มงาน (job leader) ล็อคกุญแจสี กระทั่งครบทุกจุดตามที่ระบุไว้ในใบรายการตัดแยกระบบ โดยลำนี้ให้ตัดแยกอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนตัดแยกอุปกรณ์ทางกล

ทดสอบและยืนยันว่าระบบตาย

หลังตัดแยกและล็อค-เอาท์ระบบ เครื่องจักรจะต้องไม่ทำงาน (เรียกภาษาอย่างง่ายว่าระบบตาย) เพื่อป้องกันการผิดพลาดจึงต้องทดสอบและยืนยันว่าระบบตาย หากระบบไม่ตายแสดงว่าตัดแยกผิดอุปกรณ์ และกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดดังกล่าว หัวหน้ากลุ่มงานต้องเขียนใบรายงานอุบัติการณ์ (incident investigation report) และเสนอต่อพนักงานระดับจัดการให้พิจารณาและสั่งการให้ทำงานต่อด้วยเงื่อนไขใด หรือให้หยุดงาน

notes พนักงานระดับจัดการเป็นผู้ทำการแทนนายจ้าง จึงต้องรับผิดชอบ ตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งจะมีผลผูกพันตามที่กฎหมายกำหนด

การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ระบบ lockout tagout อยู่บนความเป็นจริงและปฏิบัติได้

การบริหารจัดการ กำกับดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยเกี่ยวกับระบบตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ (lockout tagout system) ให้บริหารจัดการและกำกับดูแลที่ 4 องค์ประกอบ

 
 
 1. ระบบปลอดภัย system safety
 2. คนปลอดภัย people safety
 3. ตัดแยกระบบและล็อค-เอาท์ปลอดภัย energy isolation and lockout safety
 4. พื้นที่ทำงานปลอดภัย working area-working environmental safety

      

ระบบปลอดภัย System Safety
 
ระบบปลอดภัย หมายถึงสถานประกอบกิจการต้องมีเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานระดับระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน ปฏิบัติได้จริงและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติการทุกระดับมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตาม ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น
 
 • ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการอำนวยการ ให้จัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ lockout tagout safety คงไว้ กำกับดูแลและสนับสนุนให้ฝ่ายปฏิบัติการนำระเบียบปฏิบัติไปใช้
 • ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้ฝ่ายปฏิบัติการนำระเบียบปฏิบัติไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ควรกำกับดูแลผ่านสายบังคับบัญชาลงไปเป็นลำดับขั้น ตามแผนภูมิบังคับบัญชาขององค์กร (organization)
 • วิศวกรและพนักงานบังคับบัญชา มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลและให้คำแนะนำพนักงานปฏิบัติการ (หรือผู้ปฏิบัติงาน) นำระเบียบปฏิบัติไปใช้ ตรวจติดตามด้านความปลอดภัยเพื่อรักษาระดับประสิทธิภาพการใช้งาน และบางเงื่อนไขที่ได้จากการตรวจติดตามฯ ให้เสนอแนะต่อสายบังคับบัญชาเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับระบบ lockout tagout safety ต่อเนื่อง
 • พนักงานปฏิบัติการ (หรือผู้ปฏิบัติงาน) มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำระเบียบปฏิบัติมาใช้ ทำตามเงื่อนไขที่ระบุในระเบียบปฏิบัติ หากเงื่อนไขไหนนำไปปฏิบัติจริงไม่ได้ หรือมีวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ดีกว่า ให้นำเสนอสายบังคับบัญชาเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติ

ระบบปลอดภัย หากจะเข้าใจอย่างง่ายคือเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานนั่นเอง ซึ่งเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานของระบบ lockout tagout จะประกอบกัน 2-3 ส่วนตามลักษณะงาน และมีการใช้งานเป็นเชิงระบบดังต่อไปนี้ (ซึ่งรายละเอียดเชิงลึก จะกล่าวถึงในลำดับถัดไป)
 
 • ระเบียบปฏิบัติ lockout tagout procedure
 • ใช้ระบบร่วมกับการขออนุญาตเข้าทำงาน loto and permit to work procedure
 • ใช้เอกสารคู่มือคำแนะนำ (work instruction) ร่วมด้วย
 • มีแบบฟอร์มและใช้แบบฟอร์มใบรายการตัดแยกพลังงานและล็อคเอาท์ระบบ  list of energy isolation and lockout form

คนปลอดภัย People Safety
 
คนในที่นี้หมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดแยกพลังงาน ล็อคเอาท์ระบบและขออนุญาตเข้าทำงาน ซึ่งประกอบด้วยสี่ผู้เกี่ยวข้องดังนี้
 
 1. หัวหน้ากลุ่มงาน Job Leader
 2. ช่างเทคนิคผู้รับผิดชอบตัดแยกระบบ Authorized Isolator
 3. เจ้าของพื้นที่ผู้ลงนามอนุญาตให้ทำงาน Area Owner
 4. ผู้ปฏิบัติงาน Worker

คนปลอดภัยจะประกอบด้วยสองส่วน คือความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่อง lockout tagout และความพร้อมทางสุขภาพ หากพิจารณาลงในรายละเอียดจะพบว่าผู้เกี่ยวข้องแต่ละคนมีความแตกต่าง สรุปได้ดังนี้
notes ความรู้ความสามารถของคน (หมายถึงความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง lockout tagout) และต้องอบรมทบทวนเพื่อรักษาระดับความสามารถทุกๆ 2-3 ปีปฏิทิน
 
 • หัวหน้ากลุ่มงาน : มีความรู้ ความสามารถ certify + สุขภาพปกติ
 • ช่างเทคนิคผู้รับผิดชอบในการตัดแยกระบบ : มีความรู้ ความสามารถ Certify
 • เจ้าของพื้นที่ผู้ลงนามอนุญาตให้ทำงาน : มีความรู้ ความสามารถ Certify
 • ผู้ปฏิบัติงาน worker : มีความรู้ ความสามารถ certify + สุขภาพปกติ

ตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ปลอดภัย (isolation and lockout safety) : ตัดแยกพลังงานถูกขั้นตอน ล็อค-เอาท์อุปกรณ์ครบทุกจุด

พื้นที่ทำงานปลอดภัย Working Area Safety
 
ปิดกั้นควบคุมพื้นที่ได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ ซึ่งกล่าวถึงแล้วข้างต้น
 
 • กุญแจสี Lockout Padlock
 • อุปกรณ์ส่วนควบหรืออุปกรณ์ช่วยล็อค locking devices or Accessories
 • อุปกรณ์ปิดกั้นควบคุมพื้นที่ กลุ่มที่ ๑ เทปกั้นเตือน แถบกั้นอันตรายและธงริ้ว, กลุ่มที่ ๒ รั้วแข็ง ตาข่ายกันของตกและกลุ่มที่ ๓ สัญลักษณ์ความปลอดภัย

ตัวอย่าง แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเข้าทำงาน Lockout Tagout and Permit to Work Related Forms
 
 1. ใบขออนุญาตเข้าทำงาน : คลิ๊กตรงนี้
 2. แบบฟอร์มคู่มือคำแนะนำแบบใช้งานชั่วคราว : คลิ๊กตรงนี้
 3. แบบฟอร์มชี้บ่งอันตรายใช้ร่วมกับ WI แบบใช้งานชั่วคราว : คลิ๊กตรงนี้
 4. ใบรายการตัดแยกระบบ (Equipment Lockout List) : คลิ๊กตรงนี้
 5. ใบส่งกะขออนุญาตเข้าทำงาน (PTW Hand Over Form) : คลิ๊กตรงนี้
 6. ใบรายงานความผิดปกติของเครื่องจักรและเครื่องมือ : คลิ๊กตรงนี้

งานฝึกอบรม  แปลเอกสารเซฟตี้  หรืองานที่ปรึกษาจัดทำระบบ lockout tagout : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA)  Tel 093 7719222  E-mail : sangtakieng@gmail.com
 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่หนึ่ง วิศวกรรมความปลอดภัย ล็อกเอาท์ แท๊กเอาท์ : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สอง อุปกรณ์ปิดกั้นพื้นที่ แท๊ก อุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สี่ การตัดแยกระบบและขออนุญาตทำงาน : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่ห้า วิธีจัดทำคู่มือคำแนะนำ (WI) แนบใบขออนุญาตเข้าทำงาน : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่หก มาตรการควบคุมอุบัติเหตุในงานปฏิบัติการ  : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่เจ็ด การจัดทำระบบล็อคเอาท์ แท๊กเอาท์ในสถานประกอบกิจการ : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู หลักสูตรที่ฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้ 
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 116 คน
 สถิติเมื่อวาน 171 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2511 คน
31541 คน
913593 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong