Sangtakieng.com

 

 
lockout tagout safety and permit to work system
วิศวกรรมความปลอดภัยล็อคเอาท์ แท๊กเอาท์และการจัดทำระบบล็อคเอาท์ ในสถานประกอบกิจการ
 
ตอนที่สี่ การตัดแยกระบบและการขออนุญาตทำงาน
 
งานเขียน เรียบเรียงและนำเสนอ : รณรงค์ แสงตะเกียง
facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 
 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA)
อบรม สัมมนา งานที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน 
e-mail : sangtakieng@gmail.com mobile 093 7719222


ข้อควรระวัง ขยายความเพิ่มเติมสำหรับจุดตัดแยกระบบ
 
ก่อนเรียนรู้และทำความเข้าใจเนื้อหาลำดับถัดไป ต้องมั่นใจว่าเข้าใจสาระสำคัญของหัวข้อที่ได้นำเสนอไปแล้วเสียก่อน หากยังไม่เข้าใจดีพอ แนะนำให้กลับไปทบทวนองค์ความรู้เดิมก่อน จากนั้นจึงจะมาศึกษาเรียนรู้ต่อในลำดับนี้ : ให้ทำความเข้าใจเแผนภาพ และอ่านคำอธิบายด้านล่างเพื่อทบทวนหรือเพิ่มความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น

           แผนภาพกรณีศึกษา ทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับจุดตัดแยกพลังงาน

 

เงื่อนไขและคำอธิบายแผนภาพกรณีศึกษา : แบริ่งของปั้มส่งกรดไฮโดรคลอริค (HCL hydrochloric acid) มีเสียงดัง ให้หยุดระบบส่งกรดและถอดมอเตอร์ออกมาตรวจสภาพ เปลี่ยนแบริ่ง และให้ล้างกรอง (strainer) ก่อนเข้าปั้มเพื่อเตรียมความพร้อมใช้งานหลังคืนระบบ (กรณีศึกษา ต้องตัดแยกอุปกรณ์ใดบ้าง)
 
 • อุปกรณ์ทางไฟฟ้า : ออฟ-off เบรกเกอร์และล็อค (5) พลังงานไฟฟ้าของปั้ม
 • อุปกรณ์ทางกล : ปิด-block วาล์วด้านดูดหมายเลขหนึ่ง (1) และล็อค
 • อุปกรณ์ทางกล : ปิด-block วาล์วด้านดูดหมายเลขสอง (2) และล็อค
 • อุปกรณ์ทางกล : เปิด-bleed วาล์วด้านดูดหมายเลขสาม (3) และล็อค
 • อุปกรณ์ทางกล : ปิด-block วาล์วด้านดูดหมายเลขสอง (4) และล็อค

จากกรณีศึกษา สิ่งที่เราได้เรียนรู้คือ การตัดแยกพลังงานไม่ได้หมายถึงการปิดกั้นเพียงอย่างเดียว จะเห็นได้ว่าพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายให้กับมอเตอร์ขับปั้ม เราใช้วิธีออฟและล็อค, วาล์วหมายและ 1, 2, 4 ใช้วิธีปิด (block) และวาล์วหมายเลข 3 เราใช้วิธีเปิดค้าง (bleed) ถ่ายทิ้งน้ำกรดไปบำบัดที่ส่วนงานบำบัดน้ำเสีย /อุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน ที่เรากำลังกล่าวถึงนี้ ต้องถูกระบุในเอกสารใบรายการตัดแยกพลังงานและตัดแยกระบบ ดังที่กล่าวแล้วในตอนที่หนึ่ง นั่นเอง

การตัดแยกพลังงานและล็อคเอาท์ระบบ
 
เจตนารมณ์ของตอนที่สอง เพื่อแนะนำให้ทราบว่าระบบ lockout tagout safety นำไปใช้งานได้อย่างไร หากเราประสงค์จะนำศาสตร์ด้านนี้มาลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุอย่างจริงจังแล้ว ก็ต้องมองความเป็นจริงในภาพรวมและทบทวนแบบตรงไปตรงมา (status review) เสียก่อน, ระบบนี้ถูกนำมาใช้และพัฒนาต่อเนื่องมาแต่ครั้ง 2531 กระทั่งวันนี้นับว่านานพอควร ทว่า lockout tagout safety ในบ้านเรากลับคืบเดินช้า ระบบเลยถูกนำมาใช้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากประเมินโดยหยาบประสิทธิภาพไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ เอกสารฉบับนี้ขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและจะนำเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้
 
 • ระบบ lockout tagout ใช้งานร่วมกับการขออนุญาตทำงาน
 • วิธีจัดทำเอกสารแนบใบขออนุญาตทำงาน (เอกสารคู่มือคำแนะนำและใบรายการตัดแยกและล็อค-เอาท์ระบบ)
 • กระบวนการคิดและวิธีเตรียมเอกสารคู่มือคำแนะนำ
 • การควบคุมอุบัติเหตุแบบเลือกเป็นลำดับขั้น (hierarchy of control)
 • การตัดแยกระบบและการขออนุญาตทำงาน (lockout tagout and permit to work) สำหรับงานเสี่ยงอันตรายสูง
 

 

การใช้ logout tagout ร่วมกับการขออนุญาตทำงาน
เจ็ดขั้นตอนเปิดงานในระบบขออนุญาตทำงาน
 

 


สามขั้นตอนปิดงาน


อธิบายเจ็ดขั้นตอนการเปิดงาน (ลำดับนี้ให้ print-out และดูแบบฟอร์มใบขออนุญาตทำงาน ประกอบการอ่าน)

ขั้นตอนที่หนึ่ง ระบุขอบเขตและรายละเอียดของงานที่จะปฏิบัติ  job detail : หมายถึงให้ระบุชื่อของงานที่จะทำและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละองค์กรอาจกำหนดแบบฟอร์มแตกต่างกันบ้าง แต่ควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ เป็นขั้นต่ำ

 
 • ชื่องาน job title : เขียนระบุชื่องานในแบบฟอร์มว่าจะทำอะไร ตัวอย่างเช่น เปลี่ยนปะเก็นวาล์วด้านดูดของปั้มกรด หมายเลข 4 ส่วนงาน tank farm, ซ่อมเพลาขับลูกกลิ้งสายพานลำเลียงส่วนงานบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ เป็นต้น
 • หมายเลขงาน job id number : หมายเลขงานให้กำหนดขึ้นเอง ใช้เฉพาะการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนและการซ่อมบำรุงในคราวนั้นมีจำนวนงานเกินสิบงาน เหตุผลคือจะทำให้การบริหารซ่อมบำรุงง่ายขึ้น, ส่วนกรณีที่ซ่อมเครื่องจักรขัดข้องในลักษณะ break down maintenance จะกำหนดหรือไม่กำหนดหมายเลขงานก็ได้ (optional not mandatory)
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน working area : ให้ระบุว่าทำงานที่ส่วนงานใดหรือพื้นที่ใด ตัวอย่างเช่น ส่วนงานขึ้นรูปท่อเหล็ก โรงบำบัดน้ำเสีย ฯลฯ เป็นต้น
 • ชื่อเครื่องจักรหรือชื่ออุปกรณ์ equipment : หมายถึงให้เขียนบันทึกลงในแบบฟอร์มว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่จะเข้าไปทำงานชื่ออะไร
 • วันเริ่มงานและกำหนดเสร็จ start date-finish date : การขออนุญาตเข้าทำงานต้องมีแผนทำงาน ในที่นี้จึงหมายถึงเวลาตามแผนและหากว่าระยะเวลาปฏิบัติงานจริงยาวกว่าที่แผนกำหนดไว้ ให้ประสานเจ้าของหน่วยงานเพื่อขออนุญาตขยายเวลาทำงาน

ขั้นตอนที่สอง เอกสารแนบเพื่อขออนุญาตทำงาน permit to work elements : เอกสารแนบเพื่อขออนุญาตทำงานมีสองส่วนคือ

 
 • เอกสารคู่มือคำแนะนำ หมายถึงเอกสารที่มีสามองค์ประกอบคือ (1) ระบุขั้นตอนปฏิบัติงานเป็นลำดับขั้น work steps, (2) นำแต่ละขั้นตอนงานมาชี้บ่งและระบุอันตราย hazard identified และ (3) ขั้นตอนใดที่ชี้บ่งและถูกระบุว่าอาจเกิดอันตรายให้กำหนดมาตรการควบคุมป้องกัน control measure : การเตรียมเอกสารคู่มือคำแนะนำ จะมีรายละเอียดค่อนข้างมาก จึงจะกล่าวถึงต่อจากเนื้อหาส่วนนี้
 • ใบรายการตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ (energy isolation and lockout list) ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการและวิธีการจัดทำโดยละเอียดแล้วในเนื้อหาข้างต้น

ขั้นตอนที่สาม ยื่นเอกสารขออนุญาตทำงานกับเจ้าของหน่วยงาน permit to work : เจ้าของหน่วยงานหรือเจ้าของพื้นที่ หมายถึงพนักงานบังคับบัญชาระดับต้น (front line leader) ประจำพื้นที่นั้นๆ และมีเงื่อนไขว่าพนักงานบังคับบัญชาผู้อนุญาตให้ทำงานต้องผ่านการฝึกอบรม (qualified person) ไม่เช่นนั้นกระบวนการ permit to work ก็จะขาดคุณภาพ เนื่องจากไม่มีหลักฐานแสดงคุณสมบัติของผู้อนุญาตว่ามีความรู้ มีความสามารถในด้านนี้หรือไม่

เอกสารที่หัวหน้ากลุ่มงาน job leader ต้องยื่นขออนุญาตทำงานมีทั้งหมดสามฉบับคือ (1) ใบขออนุญาตเข้าทำงาน permit to work ซึ่งถือว่าเป็นใบหลัก, (2) คู่มือคำแนะนำ work instruction และ (3) ใบรายการตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ

เจ้าของหน่วยงานหรือเจ้าของพื้นที่ area owner จะพิจารณาจากสองเงื่อนไข ก่อนลงนามอนุญาต
 • เอกสารที่ยื่นขออนุญาตเข้าทำงานครบหรือไม่
 • หากครบ เอกสารได้คุณภาพหรือไม่
หากเอกสารครบและได้คุณภาพเจ้าของหน่วยงานก็จะลงนามอนุญาต หากว่ามีข้อแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุที่สำคัญ ๆ ก็สามารถเขียนให้คำแนะนำลงในลำดับนี้ได้ hazards identified and additional control methods by area owner.

ขั้นตอนที่สี่ หัวหน้ากลุ่มงาน job leader ลงนามในใบขออนุญาตทำงานเพื่อแสดงว่ารับทราบว่าถูกอนุญาตให้ทำงานในขอบเขต ตามที่ระบุในเอกสารได้
ขั้นตอนที่ห้า หัวหน้ากลุ่มงาน job leader ประสานช่างเทคนิคประจำพื้นที่เพื่อตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ (การเตรียมใบรายการตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ, ขั้นตอนการตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ ได้กล่าวถึงโดยละเอียดแล้วในตอนที่หนึ่ง ณ ที่นี้เลยไม่กล่าวถึงอีก) และต้องไม่ลืมว่าการทำงานในลำดับนี้ต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนและแม่นยำ
 
 • ประสานช่างเทคนิคประจำพื้นที่เพื่อทำสำรวจจุดตัดแยกพลังงานและทำสำรวจการปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • หัวหน้ากลุ่มงานร่วมกับช่างเทคนิคประจำพื้นที่ (job leader-authorized isolator) ร่วมกันจัดทำใบรายการตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ
 • นำใบรายการตัดแยกพลังงานและตัดแยกระบบไปที่หน้างาน ช่างเทคนิคตัดแยกพลังงานและหัวหน้ากลุ่มงานล็อคอุปกรณ์ตัดแยกพลังงานด้วยกุญแจสี equipment padlock
 • ร่วมทดสอบว่าระบบตาย หากระบบตายก็ถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนที่ห้า สามารถทำงานในขั้นตอนต่อไปได้ ในทางตรงข้ามหากระบบไม่ตายให้หยุดการทำงาน, หัวหน้ากลุ่มงานเขียนใบรายงานอุบัติการณ์ incident investigation report และการตัดสินใจหลังจากรายงานอุบัติการณ์ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการต้นสังกัด
 • ปิดกั้นควบคุมพื้นที่ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่หก ประชุมกลุ่มก่อนเริ่มงาน 5-10 นาที (crew briefed or tool box meeting) : หัวหน้ากลุ่มงานเป็นผู้นำการประชุม ซึ่งการพูดคุยจะแบ่งเป็นสามส่วนคือ (1) สรุปขอบเขตและขั้นตอนหลักๆ ของงานที่จะทำ, (2) อันตรายที่อาจเกิด-และ (3) มาตรการควบคุมอันตราย และต้องไม่ลืมว่าการประชุมต้องให้ทีมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะหรือสอบถามได้

ขั้นตอนที่เจ็ด ผู้ปฏิบัติงานลงชื่อเข้าทำงานและแขวนกุญแจส่วนบุคล (personal padlock) ที่สถานีควบคุมการทำงาน : บอร์ดสถานีควบคุมการทำงาน lockout tagout and control station board แสดงดังภาพด้านล่างนี้ลักษณะบอร์ดสถานีควบคุมการทำงาน : หมายเลข 1 คลิ๊บใบขออนุญาตเข้าทำงานและคู่มือคำแนะนำ, หมายเลข 2 คลิ๊บใบรายการตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ, หมายเลข 3 กล่องโปร่งใสทรงสี่เหลียมแบนสำหรับเก็บลูกกุญแจ equipment padlock และหมายเลย 4 คือเหล็กบาร์สำหรับล็อคกล่อง ซึ่งจะถูกล็อคด้วยกุญแจสีสองชนิดคือ
 
 • กุญแจสีหัวหน้ากลุ่มงาน สีเขียว job leader padlock
 • กุญแจสีผู้ปฏิบัติงาน สีแดง personal padlock

การใช้บอร์ดสถานีควบคุมการทำงาน
 
 1. (ดูแบบฟอร์มใบขออนุญาตเข้าทำงานประกอบการอ่าน) หลังจากตัดแยกพลังงานและล็อคเอาท์ระบบเรียบร้อยแล้ว หัวหน้ากลุ่มงาน (job leader) นำใบขออนุญาตเข้าทำงานและเอกสารคู่มือคำแนะนำคลิ๊บไว้ที่ หมายเลข 1, ใบรายการตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบคลิ๊บไว้ที่หมายเลข 2 และนำลูกกุญแจสี equipment padlock มาไว้ในกล่องหมายเลขสาม
 2. กล่องหมายเลขสาม ที่บาร์ล็อคกุญแจสี (หมายเลข 4) หัวหน้ากลุ่มงานล็อคกุญแจสี job leader padlock และผู้ปฏิบัติงานล็อคกุญแจสี personal padlock ก็ตัวเอง ซึ่งการทำดังกล่าวนี้ ลูกกุญแจ equipment padlock ซึ่งอยู่ในกล่องไม่สามารถนำออกมาได้ เมื่อลูกกุญแจฯ นำออกมาไม่ได้ก็ไม่สามารถเปิดคืนระบบของเครื่องจักรที่ล็อคไว้ได้ จะคงสภาพให้เครื่องจักรตาย จนกว่าผู้ปฏิบัติงานจะทำงานแล้วเสร็จ
 3. หลังจากผู้ปฏิบัติงานแขวนและล็อคกุญแจสีของตนเองแล้วเสร็จ ก็ให้ลงชื่อเข้าทำงานในขั้นตอนที่เจ็ดของแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าทำงาน และนับจากนี้ถือว่าเป็นการเปิดงาน สามารถเข้าทำงานในขอบเขตที่ขออนุญาตไว้ได้

อธิบายสามขั้นตอนการปิดงาน
 
จากแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าทำงาน จะเห็นได้ว่าการปิดยกเลิกการทำงานมีสามขั้นตอนคือขั้นตอนที่ 8 ถึงขั้นตอนที่ 10, ก่อนอธิบายสามขั้นตอนที่เหลือ ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดยกเลิกการทำงานเสียก่อน การปิดยกเลิกการทำงานมี 3 รูปแบบคือ
 1. ปิดงานแบบงานแล้วเสร็จตามปกติ (completed job) หมายถึงการจบงานที่ทำต่อเนื่องด้วยทีมทำงานเพียงทีมเดียว
 2. ปิดงานแบบส่งกะ (hand over job) หมายถึงงานที่ทำไม่แล้วเสร็จด้วยทีมทำงานเพียงทีมเดียว ฉะนั้นต้องส่งกะให้ทีมอื่นทำต่อกระทั่งงานแล้วเสร็จ
 3. ปิดงานแบบงานค้าง (inactive job) หมายถึงงานทำให้แล้วเสร็จไม่ได้ด้วยเหตุจำเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่นงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงงานซึ่งขัดข้องและหยุดเอง (break-down) อาจพบว่าหลังขออนุญาตเข้าทำงานและถอดรื้อส่วนที่ขัดข้องออกมาดู พบว่าชิ้นส่วนเสียหายและต้องจัดหาอะไหล่สำรองหลายวัน ดังนั้นจึงต้องปิดงานแบบงานค้าง เพื่อรออะไหล่

สามรูปแบบของการปิดงาน ในเชิงเทคนิคปฏิบัติการจะมีข้อแตกต่างกันบ้าง หลังจากอธิบายจบถึงขั้นตอนที่สิบ จะอธิบายขยายความลงในรายละเอียดเกี่ยวกับการปิดยกเลิกการทำงานแบบส่งกะ (hand over job) และปิดงานแบบงานค้าง (inactive job) อีกครั้งหนึ่ง

ขั้นตอนที่แปด ยื่นขออนุญาตปิดจบการทำงาน (area owner sing-off and accept complete job) หลังจากงานแล้วเสร็จ หัวหน้ากลุ่มงานประสานผู้ปฏิบัติจัดเก็บและทำความสะอาดพื้นที่ ส่วนอุปกรณ์ปิดกั้นควบคุมพื้นที่ฯ ให้รื้อถอนยกเลิกหลังจากทดสอบการทำงานของเครื่องจักรแล้วเสร็จ และหัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติงานต่อดังนี้
 
 • ให้ผู้ปฏิบัติงานลงชื่อออกจากใบขออนุญาตเข้าทำงาน, ผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้ากลุ่มงาน ถอนคืนกุญแจออกจากบอร์ดสถานีควบคุมการทำงาน
 • หัวหน้ากลุ่มงานนำลูกกุญแจ equipment padlock, ใบรายการตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ ออกจากบอร์ดควบคุมสถานีทำงาน
 • หัวหน้ากลุ่มงาน ประสานช่างเทคนิคเพื่อปลอดคืนระบบและทดสอบการทำงานของเครื่องจักร
 • หัวหน้ากลุ่มงาน ประสานเจ้าของหน่วยงานเพื่อขออนุญาตปิดยกเลิกการทำงาน เจ้าของพื้นที่จะพิจารณาสองเงื่อนไขคือ (1) พื้นที่เป็นระเบียบ สะอาดหรือไม่-และ (2) เครื่องจักรกลับมาทำงานได้ดังเดิมหรือไม่ หากบรรลุสองเงื่อนไขดังกล่าว ก็จะลงชื่ออนุญาตปิดจบการทำงาน

ขั้นตอนที่เก้า หัวหน้ากลุ่มงานลงชื่อออกจากใบขออนุญาตทำงาน (job leader sign off after job completed)

ขั้นตอนที่สิบ หัวหน้ากลุ่มงานนำส่งชุดเอกสารขออนุญาตทำงาน ให้ฝ่ายวางแผนซ่อมบำรุง เพื่อเก็บไว้ ๓ เดือนหรือเก็บไว้ตามระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด

ขยายความ-การปิดงานแบบส่งกะหรือแบบเปลี่ยนกะ (hand over job)
 
การปิดงานแบบส่งกะหรือการปิดงานแบบเปลี่ยนกะ : การปิดงานลักษณะนี้มีทีมทำงานมากกว่าหนึ่งทีมโดยผลัดกะทำงานจนกว่าจะแล้วเสร็จ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ส่งกะปฏิบัติและกำกับดูแลดังนี้
 • ให้ผู้ปฏิบัติจัดเก็บและทำความสะอาดพื้นที่ ส่วนอุปกรณ์ปิดกั้นควบคุมพื้นที่ฯ ให้คงสภาพเดิม
 • ให้ผู้ปฏิบัติงานลงชื่อออกจากใบขออนุญาตทำงาน และถอนคืนกุญแจออกจากบอร์ดสถานีควบคุมการทำงาน
 • อธิบายส่งกะให้ครอบคลุมขอบเขตของงาน ความคืบหน้าของงานและส่งมอบลูกกุญแจ job leader padlock ให้หัวหน้ากลุ่มงานผู้รับกะ
 • หัวหน้ากลุ่มงานผู้รับกะดำเนินงานต่อ โดยเริ่มจากการประชุมกลุ่ม ซึ่งหมายถึงเริ่มจากขั้นตอนที่หกของใบขออนุญาตทำงาน และเมื่อใดก็ตามที่งานแล้วเสร็จ ให้หัวหน้ากลุ่มงานคนสุดท้ายเป็นผู้ขอปิดจบการทำงานกับเจ้าของหน่วยงาน

จะเห็นได้ว่าการทำงานลักษณะนี้อาจมีผู้ปฏิบัติงานเข้า-ออกหมุนเวียนหลายกะทำงาน ทำให้ใบขออนุญาตทำงานในขั้นตอนที่เจ็ดไม่พอ จึงต้องมีเอกสารใบเสริมสำหรับการลงชื่อเข้า-ออกของผู้ปฏิบัติงาน (ใบขออนุญาตเข้าทำงาน กรณีส่งกะ PTW hand over form ดูแบบฟอร์มแนบท้าย)

ขยายความ-การปิดงานแบบงานค้าง (inactive job)
 
การปิดงานแบบงานค้าง ดังได้กล่าวถึงข้างต้นว่ามีเหตุจำเป็นอย่างหนึ่งอย่างใด ที่จะดำเนินการให้งานแล้วเสร็จไม่ได้ หัวหน้ากลุ่มงานจึงต้องกำกับดูแลและปฏิบัติดังนี้
 
 • ให้ผู้ปฏิบัติจัดเก็บและทำความสะอาดพื้นที่
 • ผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้ากลุ่มงานลงชื่อออกจากใบขออนุญาตทำงาน และถอนคืนกุญแจออกจากบอร์ดสถานีควบคุมการทำงาน
 • ที่อุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน ที่แขวนล็อคกุญแจสีทุกจุดห้ามไม่ให้คืนระบบ ให้คงตำแหน่งตัดแยกพลังงานไว้ดังเดิม แต่ให้ถอนกุญแจสีออกทั้งหมดและแขวนแทนด้วยป้ายทะเบียนเตือน (warning tag)
 • หัวหน้ากลุ่มงานจัดทำรายงานบันทึกงานค้าง (non-standard even report)
 • หัวหน้ากลุ่มงานยื่นชุดเอกสารขออนุญาตทำงานและใบ NSER non-standard even report ขอปิดจบการทำงานแบบงานค้าง กับเจ้าของหน่วยงาน

บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตเข้าทำงาน
 
 1. หัวหน้ากลุ่มงาน Job Leader
 2. เจ้าของหน่วยงาน (Plant Owner or Area Owner)
 3. ช่างเทคนิคผู้ถูกมอบหมายให้ตัดแยกระบบ (Authorized Isolator)
 4. ผู้ปฏิบัติงาน Worker 
หัวหน้ากลุ่มงาน (Job Leader) คือผู้ที่หน่วยงานมอบหมายให้เป็นผู้นำพนักงาน นำเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ ไปปฏิบัติการฯ ให้งานแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งนี้หัวหน้ากลุ่มงานจะเป็นผู้นำปฏิบัติการเปิดงานดังนี้
 
 • ศึกษาขอบเขตของงาน
 • ศึกษาขั้นตอนปฏิบัติงาน
 • จัดทำเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน (ใบขออนุญาตทำงาน, คู่มือคำแนะนำและใบรายการตัดแยกระบบ)
 • ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตทำงานจากเจ้าของหน่วยงาน (Plant Owner or Area Owner)
 • หลังเจ้าของหน่วยงานลงนามอนุมัติให้พิจารณาดูว่าต้องตัดแยกระบบ หรือเปล่า, หากต้องตัดแยกระบบก็ประสานช่างเทคนิคผู้ถูกมอบหมายให้ตัดแยกระบบ (Authorized Isolator) ร่วมตัดแยกและทดสอบว่าระบบตายได้ถูกตัดแยกจริง ทั้งนี้จุดตัดแยกให้อ้างอิงตามที่ระบุไว้ในใบรายการตัดแยกระบบ
 • ประชุมกลุ่ม และให้ผู้ปฏิบัติงาน (Worker) ลงนามในใบขออนุญาตเข้าทำงาน

หัวหน้ากลุ่มงาน ปิดงานหลังจากงานแล้วเสร็จ
 
 • ให้พนักงานปฏิบัติการจัดเก็บและทำความสะอาดพื้นที่
 • ประสานงานช่างเทคนิคผู้ถูกมอบหมายให้ตัดแยกระบบ ร่วมปลดคืนและทดสอบระบบว่ากลับมาทำงานได้ตามปกติหรือไม่
 • ประสานงานเจ้าของหน่วยงาน ตรวจสอบพื้นที่ ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของงานและลงนามปิดงาน
 • หัวหน้ากลุ่มงานลงนามปิดงานและส่งมอบเอกสารสนับสนุนให้กับพนักงานฝ่ายวางแผนซ่อมบำรุง & วางแผนปฏิบัติการ

เจ้าของหน่วยงาน (Plant Owner or Area Owner) ก่อนอนุญาตเปิดงาน ให้ทำสำรวจพื้นที่ฯ, ตรวจสอบว่าเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ยื่นขออนุญาตทำงาน ครบหรือไม่, หากครบให้พิจารณาในรายละเอียดว่าเอกสารถูกต้องหรือไม่ กรณีเจ้าของหน่วยงานมีข้อสงสัยหรือต้องการให้หัวหน้ากลุ่มงานอธิบายประกอบการพิจารณา เป็นเรื่องที่กระทำได้
ก่อนปิดงาน ให้ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงานและตรวจสอบว่างานที่ปฏิบัตินั้นเรียบร้อยแล้วหรือยัง ก่อนลงนามปิดงาน

ช่างเทคนิคผู้ถูกมอบหมายให้ตัดแยกระบบ (Authorized Isolator) มีหน้าที่ทบทวนจุดตัดแยกฯ ในใบรายการตัดแยกระบบ, ร่วมตัดแยกและทดสอบระบบร่วมกับหัวหน้ากลุ่มงานก่อนเปิดงาน, ร่วมปลดคืนระบบฯ และร่วมทดสอบการปลดคืนระบบกับหัวหน้ากลุ่มงานหลังจากงานแล้วเสร็จ

ผู้ปฏิบัติงาน (Worker)
 
 • เข้าร่วมประชุมกลุ่มก่อนเปิดงาน หากไม่เข้าใจให้ถาม
 • ลงนามเข้าทำงานในใบขออนุญาตทำงานก่อนเริ่มงาน และลงนามยกเลิกการปฏิบัติฯ หลังจากงานแล้วเสร็จ
 • หากมีความผิดปกติหรือมีเหตุเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน ให้หยุดและแจ้งหัวหน้ากลุ่มงาน การปฏิบัติงานต่อหรือหยุดให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ากลุ่มงาน

งานฝึกอบรม  แปลเอกสารเซฟตี้  งานที่ปรึกษาจัดทำระบบ lockout tagout : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด (ASSA)  Tel 093 7719222  E-mail : sangtakieng@gmail.com
 

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่หนึ่ง วิศวกรรมความปลอดภัย ล็อกเอาท์ แท๊กเอาท์ : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่สอง อุปกรณ์ปิดกั้นพื้นที่ แท๊ก อุปกรณ์ตัดแยกพลังงาน : คลิ๊กตรงนี้ 
ตอนที่สาม ขั้นตอนการตัดแยกพลังงาน และทำล็อคเอาท์ แท็กเอาท์ : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่ห้า วิธีจัดทำคู่มือคำแนะนำ (WI) แนบใบขออนุญาตเข้าทำงาน : คลิ๊กตรงนี้ 
ตอนที่หก มาตรการควบคุมอุบัติเหตุในงานปฏิบัติการ  : คลิ๊กตรงนี้
ตอนที่เจ็ด การจัดทำระบบล็อคเอาท์ แท๊กเอาท์ในสถานประกอบกิจการ : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู หลักสูตรที่ฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้ 


  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 231 คน
 สถิติเมื่อวาน 107 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3660 คน
36983 คน
919035 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong